Theo quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do Thủ tướng mới ban hành, chức năng của ủy ban vẫn là tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) và giúp Thủ tướng thực hiện giám sát chung thị trường. Tuy nhiên, quyền hạn và trách nhiệm của ủy ban được quy định cụ thể hơn so với thời gian đầu mới thành lập.

Về nguyên tắc, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, mà chỉ phối hợp với các cơ quan này để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ủy ban cũng phải tuân theo nguyên tắc độc lập, khách quan trong hoạt động tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng.

Ủy ban làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng. Đứng đầu Ủy ban là Chủ tịch Lê Đức Thúy (nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và 2 phó chủ tịch, đều do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Riêng phó chủ tịch được bổ nhiệm theo đề xuất của chủ tịch ủy ban.

Chủ tịch ủy ban được hưởng chế độ tương đương bộ trưởng, tham gia các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các phiên họp khác theo yêu cầu Thủ tướng, các phiên họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia. Chủ tịch Ủy ban cũng có quyền đề xuất Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia triệu tập cuộc họp của hội đồng khi cần thiết.

Đặc biệt, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có trách nhiệm tham gia ý kiến với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khác trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy định về quản lý, thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, các chiến lược, định hướng phát triển ngành ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm. Ủy ban cũng có trách nhiệm kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được Thủ tướng thành lập vào tháng 3 năm ngoái. Trong một hội thảo đóng góp ý kiến cho Luật Ngân hàng Nhà nước sửa đổi do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng nên tăng quyền chủ động cho ngân hàng trung ương. Các ý kiến này cũng cho rằng Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nên hoạt động với tư cách các cơ quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì độc lập như hiện nay. Song cũng có ý kiến lo ngại với cơ chế hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chưa thể độc lập và bao quát công việc giám sát thị trường.

Theo Song Linh (VnExpress) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *