THVL1
THVL2
THVL3
THVL4
Radio
THVL2 TGT + TVS
THVL3 TGT + TVS
THVL4 TGT + TVS
Thông báo
THVLi
Công văn
Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL1 1A1 6h05-6h20 Trong "Chào buổi sáng" 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL1 1A1-1 06h20 - 06h25 Trong "Thời Tiết Nông Vụ" (sáng) 3,272,727 4,090,909 4,909,091 6,136,364 8,181,818
THVL1 1A2 06h25 - 06h30 Trước "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) 3,272,727 4,090,909 4,909,091 6,136,364 8,181,818
THVL1 1A3 06h35 - 07h05 Giữa "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) 4,363,636 5,454,546 6,545,455 8,181,818 10,909,091
THVL1 1A4 07h10 Hết "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) 4,363,636 5,454,546 6,545,455 8,181,818 10,909,091
THVL1 1A5 07h35 - 07h50 Trong Phim/Chương trình thiếu nhi (trừ thứ 7) 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL1 1A6 07h50 - 08h35 Trong Phim 7h50 1,818,182 2,272,728 2,727,273 3,409,091 4,545,455
THVL1 1A6-1 08h35 - 08h55 Trong Phim/Giải trí 8h35 1,818,182 2,272,728 2,727,273 3,409,091 4,545,455
THVL1 1A7 08h55 - 09h00 Trước Giải trí/Gameshow 9h00 1,818,182 2,272,728 2,727,273 3,409,091 4,545,455
THVL1 1A8 09h05 - 09h40 Trong Giải trí/Gameshow 9h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL1 1A9 9h45 Sau Giải trí/Gameshow 9h00 1,818,182 2,272,728 2,727,273 3,409,091 4,545,455
THVL1 1A10-1 10h00 – 11h00 Giải trí sáng (T2-T7) 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,045,455 2,727,273
THVL1 1A10-3 10h15-11h00 Giải trí sáng (CN) 1,818,182 2,272,728 2,727,273 3,409,091 4,545,455
THVL1 1B1-T 11h10 Trước “Người Đưa Tin 24H” (trưa) 6,545,454 8,181,818 9,818,182 12,272,727 16,363,636
THVL1 1B1-G 11h15-11h35 Giữa “Người Đưa Tin 24H” (trưa) 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1B1-H 11h40 Hết “Người Đưa Tin 24H” (trưa) 11,636,364 14,545,455 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1B2-1 11h50 Sau HH "Nhanh Mà Ngon" (T2-T5) 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B2-2 11h55 - 12h00 Hết "Nhanh Mà Ngon" (T2-T5) 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B2-3 11h50 Sau HH "Món Ngon Cuối Tuần" (T6-CN) 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B2-4 11h55 - 12h00 Hết "Món Ngon Cuối Tuần" (T6-CN) 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B3 12h00 Trước Phim trưa 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B4 12h05 Sau HH Phim trưa 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B5 12h15 – 12h40 Giữa Phim trưa 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B6 12h45 Hết Phim trưa 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B7 12h50 Sau Phim trưa 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1B8 12h55-13h00 Trong "Sống khỏe mỗi ngày" (trừ CN) 7,272,727 9,090,909 10,909,091 13,636,364 18,181,818
THVL1 1B8-1 12h55 Giữa "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) 7,272,727 9,090,909 10,909,091 13,636,364 18,181,818
THVL1 1B8-2 13h00 Hết "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1B9 13h05 Trước Phim 13h00 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1B10-1 13h10 Sau HH Phim 13h00 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1B10-2 13h20 - 13h40 Giữa Phim 13h00 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1B10-3 13h45 Hết Phim 13h00 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1B11 13h50 Sau Phim 13h00 3,636,364 4,545,455 5,454,545 6,818,182 9,090,909
THVL1 1C1 14h00 Trước Phim 14h00 3,636,364 4,545,455 5,454,545 6,818,182 9,090,909
THVL1 1C2 14h05-14h40 Trong Phim 14h00 3,636,364 4,545,455 5,454,545 6,818,182 9,090,909
THVL1 1C3 14h45 Sau Phim 14h00 2,909,091 3,636,364 4,363,636 5,454,545 7,272,727
THVL1 1C4 15h00 Trước Phim 15h00 (T2-T6) 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL1 1C5 15h05-15h40 Trong Phim 15h00 (T2-T6) 2,909,091 3,636,364 4,363,636 5,454,545 7,272,727
THVL1 1C6 15h45 Sau Phim 15h00 (T2-T6) 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL1 1C7 15h00 Trước chương trình Tọa đàm (CN) 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL1 1C8 15h45 Sau chương trình Tọa đàm (CN) 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL1 1C10 16h00 Trước Trực tiếp Xổ số (T6) 3,636,364 4,545,455 5,454,545 6,818,182 9,090,909
THVL1 1C11 16h40 Sau Trực tiếp xổ số (T6) 8,000,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000 20,000,000
THVL1 1C12-1 16h30 - 16h50 Giữa Phim 16h30 (T2-T5) 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1C13-1 16h55 Hết Phim 16h30 (T2-T5) 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C12-2 16h45-16h50 Giữa "Thắp sáng niềm tin" (T7) 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1C13-2 16h55 Hết "Thắp sáng niềm tin" (T7) 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C12-4 16h45-16h50 Giữa Chuyện Cảnh Giác (CN) 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1C13-4 16h55 Hết Chuyện Cảnh Giác (CN) 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C17-1 17h00 Trước Phim 17h00 (T2-T6) 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C19-1 17h05 - 17h15 Giữa Phim 17h00 (T2-T6) 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C20-1 17h20 Hết Phim 17h00 (T2-T6) 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C19-4 17h30 – 17h32 Trong “Bóng Mát Tâm Hồn” (T2 - T6) 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C18-5 "17h35 (T2-T6) 17h05 (T7,CN)" Sau HH Phim chiều 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C19-5 "17h45 - 18h15 (T2-T6) 17h10 - 18h15 (T7,CN) " Giữa Phim chiều 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C20-5 18h25 Hết Phim chiều 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C21-5 18h30 Sau Phim chiều 10,181,818 12,727,273 15,272,727 19,090,909 25,454,545
THVL1 1C23 18h55 - 19h00 Hết Thời sự THVL 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1D1 19h00 Sau Thời sự THVL 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1D1-2 19h03-19h05 Trong "Thời Tiết Nông Vụ" 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1D1-3 19h07 Sau "Thời Tiết Nông Vụ" 8,727,273 10,909,091 13,090,909 16,363,637 21,818,182
THVL1 1D2-2 19h15 Trước "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) 14,545,454 18,181,818 21,818,182 27,272,727 36,363,636
THVL1 1D3-2 19h15 - 19h25 Giữa "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D4-2 19h30 Hết "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D2-3 19h15 Trước "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) 14,545,454 18,181,818 21,818,182 27,272,727 36,363,636
THVL1 1D3-3 19h15 - 19h25 Giữa "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D4-3 19h30 Hết "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D2-4 19h15 Trước "Nông Dân Xin Chào" (T4) 14,545,454 18,181,818 21,818,182 27,272,727 36,363,636
THVL1 1D3-4 19h15 - 19h25 Giữa "Nông Dân Xin Chào" (T4) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D4-4 19h30 Hết "Nông Dân Xin Chào" (T4) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D2-5 19h15 Trước "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) 14,545,454 18,181,818 21,818,182 27,272,727 36,363,636
THVL1 1D3-5 19h20 - 19h35 Giữa "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D4-5 19h40 Hết "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D3-6 19h35 - 19h45 Giữa Chương trình 19h35 (T2-T4) 26,181,818 32,727,273 39,272,727 49,090,909 65,454,545
THVL1 1D4-6 19h35 - 19h45 Hết Chương trình 19h35 (T2-T4) 26,181,818 32,727,273 39,272,727 49,090,909 65,454,545
THVL1 1D3-1 19h20 - 19h35 Giữa "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D4-1 19h45 Hết "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 21,818,182 27,272,728 32,727,273 40,909,091 54,545,455
THVL1 1D2 19h15 Trước "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) 14,545,454 18,181,818 21,818,182 27,272,727 36,363,636
THVL1 1D3 19h20 - 19h35 Giữa "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) 16,363,636 20,454,546 24,545,455 30,681,818 40,909,091
THVL1 1D4 19h40 Hết "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) 16,363,636 20,454,546 24,545,455 30,681,818 40,909,091
THVL1 1D5-DK 19h40 – 19h45 Trong "Dr. Khỏe" (T2-T7) 26,181,818 32,727,273 39,272,727 49,090,909 65,454,545
THVL1 1D5-3 19h45 - 19h50 Sau HH "Việt Nam Mến Yêu" (T7) 26,181,818 32,727,273 39,272,727 49,090,909 65,454,545
THVL1 1D5-4 19h50 - 19h55 Hết "Việt Nam Mến Yêu" (T7) 26,181,818 32,727,273 39,272,727 49,090,909 65,454,545
THVL1 1D5-5 19h55 – 20h00 Trong “Lời cảnh báo/Câu chuyện cuộc sống” (T2-T6) 29,090,909 36,363,637 43,636,364 54,545,455 72,727,273
THVL1 1D5-6 19h45 - 19h50 Sau HH "Hành Trình Hương Vị" (CN) 26,181,818 32,727,273 39,272,727 49,090,909 65,454,545
THVL1 1D5-7 19h50 - 19h55 Hết "Hành Trình Hương Vị" (CN) 26,181,818 32,727,273 39,272,727 49,090,909 65,454,545
THVL1 1D5-8 19h55 Sau HH Phim ngắn cuối tuần (CN) 29,090,909 36,363,637 43,636,364 54,545,455 72,727,273
THVL1 1D5-9 20h00 Giữa Phim ngắn cuối tuần (CN) 29,090,909 36,363,637 43,636,364 54,545,455 72,727,273
THVL1 1D5-1 20h00 Trước Phim 20h00 (T2-T7) 32,727,273 40,909,091 49,090,909 61,363,637 81,818,182
THVL1 1D6-1 20h05 Sau HH Phim 20h00 (T2-T7) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D7-1 20h10-20h45 Giữa Phim 20h00 (T2-T7) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D8-1 20h50 Hết Phim 20h00 (T2-T7) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D5-2 20h05 Trước Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) 32,727,273 40,909,091 49,090,909 61,363,637 81,818,182
THVL1 1D6-2 20h10 Sau HH Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D7-2 20h15 - 20h20 Giữa Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D8-2 20h20 Hết Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D9-1 20h25 Trước "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D10-1 20h30 Sau HH "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D11-1 20h30-20h45 Giữa "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D12-1 20h50 Hết "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D12 20h55 Sau Phim 20h00/Vợ Tôi Là Số 1 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D12-2 20h55 – 21h00 "Trong “Phim 3D – Kho Tàng Cổ Tích” (T2-T6)" 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13 20h55 Trước Phim 21h00 (T2,T3) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D14 21h00 Sau HH Phim 21h00 (T2,T3) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15 21h10 - 21h45 Giữa Phim 21h00 (T2,T3) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D16 21h25 Hết Phim 21h00 (T2,T3) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D14-1 21h30 Sau HH Phim 21h30 (T2,T3) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-1 21h35 - 21h50 Giữa Phim 21h30 (T2,T3) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D16-1 21h55 Hết Phim 21h30 (T2,T3) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17 22h00 Sau Phim 21h30 (T2,T3) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-TSSD 20h55 Trước “Tỏa Sáng Sao Đôi 2022” (T4) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-TSSD 21h10-21h50 Trong “Tỏa Sáng Sao Đôi 2022” (T4) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-TSSD 21h55 Sau “Tỏa Sáng Sao Đôi 2022” (T4) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-CPTT 20h55 Trước “Chinh Phục Thần Tượng 2022” (T4) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-CPTT 21h10-21h50 Trong “Chinh Phục Thần Tượng 2022” (T4) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-CPTT 21h55 Sau “Chinh Phục Thần Tượng 2022” (T4) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-HNTH 20h55 Trước “Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2022” (T5) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-HNTH 21h10-21h50 Trong “Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2022” (T5) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-HNTH 21h55 Sau “Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2022” (T5) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-NKCT 20h55 Trước “Người Kể Chuyện Tình 2021” (T5) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-NKCT 21h10-21h50 Trong “Người Kể Chuyện Tình 2021” (T5) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-NKCT 21h55 Sau “Người Kể Chuyện Tình 2021” (T5) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-TNAV 20h55 Trước “Trăm Năm Ánh Việt” (T6) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-TNAV 21h10-21h50 Trong “Trăm Năm Ánh Việt” (T6) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-TNAV 21h55 Sau “Trăm Năm Ánh Việt” (T6) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-TBLR 20h55 Trước “Tình Bolero 2022” (T6) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-TBLR 21h10-21h50 Trong “Tình Bolero 2022” (T6) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-TBLR 21h55 Sau “Tình Bolero 2022” (T6) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-NSTT 20h55 Trước “Nghệ Sĩ Thần Tượng” (T7) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-NSTT 21h10-21h50 Trong “Nghệ Sĩ Thần Tượng” (T7) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-NSTT 21h55 Sau “Nghệ Sĩ Thần Tượng” (T7) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-DTAN 20h55 Trước “Đấu Trường Âm Nhạc - Nhí 2022” (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-DTAN 21h10-21h50 Trong “Đấu Trường Âm Nhạc - Nhí 2022” (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-DTAN 21h55 Sau “Đấu Trường Âm Nhạc - Nhí 2022” (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D13-NHTC 20h55 Trước “Người Hát Tình Ca 2022” (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D15-NHTC 21h10-21h50 Trong “Người Hát Tình Ca 2022” (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-NHTC 21h55 Sau “Người Hát Tình Ca 2022” (CN) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-1 21h50 – 21h55 Sau HH “Cười Cùng Bác Ba Phi” (T4,T5,T6) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D17-2 21h55 – 22h00 Giữa “Cười Cùng Bác Ba Phi” (T4,T5,T6) 36,363,636 45,454,546 54,545,455 68,181,818 90,909,091
THVL1 1D18 22h05 Sau HH Phim 22h00 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1D19 22h10 - 22h20 Giữa Phim 22h00 11,636,364 14,545,455 17,454,545 21,818,182 29,090,909
THVL1 1D21 22h35 Sau HH Phim 22h30 7,272,727 9,090,909 10,909,091 13,636,364 18,181,818
THVL1 1D22 22h40 – 23h00 (CN-T6) 22h50 – 23h15 (T7) Giữa Phim 22h30 5,454,546 6,818,182 8,181,818 10,227,273 13,636,364
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL2 2A1 05h45 - 06h00 Trước "Chào Buổi Sáng" 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A2 07h15 Sau "Người Đưa Tin 24H" (sáng) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A3 7h20 - 8h10 Trong Giải trí/Gameshow 07h15 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A4 08h55 - 09h00 Trước Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A5-G1 09h10 - 10h30 Trong tập 1 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A5-G2 09h10 - 10h30 Giữa hai tập Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A5-G3 09h10 - 10h30 Trong tập 2 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A6 10h40 - 11h00 Sau Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A7 08h55 - 09h00 Trước Phim 09h00 (T7) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2A8 09h15 - 09h45 Trong Phim 09h00 (T7) 363,636 454,546 600.000 681,818 909,091
THVL2 2A9 10h00 - 10h15 Sau Phim 09h00 (T7) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2B1 11h15 - 11h30 Trong Phim/Giải trí 11h00 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL2 2B2 12h00 - 12h45 Trong Phim 12h00 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL2 2B3 13h05- 13h45 Trong Giải trí/Gameshow 13h00 (trừ T3,T4) 5,454,546 6,818,182 8,181,818 10,227,273 13,636,364
THVL2 2B3-P1 13h05- 13h45 Trong Phim 13h00 (T3,T4) 5,454,546 6,818,182 8,181,818 10,227,273 13,636,364
THVL2 2B3-P2 13h25- 13h45 Trong Phim 13h30 (T3,T4) 5,454,546 6,818,182 8,181,818 10,227,273 13,636,364
THVL2 2B4 13h55 - 14h00 Trước Phim 14h00 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL2 2B5 14h05 - 14h45 Trong Phim 14h00 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL2 2B6 14h45 - 14h50 Sau Phim 14h00 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL2 2B8 14h50 - 14h55 Trước Phim 15h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL2 2B9 15h10 - 15h45 Trong Phim 15h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL2 2B10 15h55 - 16h00 Sau Phim 15h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL2 2B11 16h30 - 16h50 Trong GT ngắn/Gameshow 16h30 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL2 2B12 16h55 - 17h00 Trước Phim 17h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL2 2B13-G1 17h05 - 17h35 Trong Phim 17h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL2 2B13-G3 17h50 - 18h15 Trong Phim 17h45 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL2 2B14 18h25 - 18h30 Sau Phim 17h45 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL2 2B15 18h35 - 18h45 Giữa "Người Đưa Tin 24H" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2B16 18h50 - 18h55 Hết "Người Đưa Tin 24H" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C1 19h45 - 19h50 Sau Thời sự THVN 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL2 2C2 20h10 – 20h45 Trong Giải trí/ Gameshow 20h00 5,454,546 6,818,182 8,181,818 10,227,273 13,636,364
THVL2 2C3 21h05 - 21h45 Trong Phim Việt Nam 21h00 Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C4 22h15 - 23h45 Trong Sân khấu cải lương 22h15 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL3 3A2 05h05 - 05h45 Trong Giải trí/Gameshow 05h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A3 05h55 - 06h00 Sau Giải trí/Gameshow 05h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A7 07h10 - 07h15 Trước Phim 07h15 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A8 07h20 - 07h50 Trong Phim 07h15 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A10 07h55 - 08h00 Trước Phim 08h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A11 08h05 - 09h45 Trong tập 1 Phim 08h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A12 08h05 - 09h45 Giữa 2 tập Phim 8h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A13 08h05 - 09h45 Trong tập 2 Phim 8h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A16 09h55 - 10h00 Trước Phim 10h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A17 10h05 - 10h45 Trong Phim 10h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3A18 10h55 - 11h00 Sau Phim 10h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL3 3B2 11h05 - 11h35 Trong Phim 11h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B3 11h40 - 11h45 Trước Phim 12h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B4 11h50 - 12h25 Trong Phim 12h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B5 12h55 - 13h00 Trước Phim 13h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B6 13h05 - 13h30 Trong Phim 13h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B9 13h55 - 14h00 Trước Phim 14h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B10 14h05 - 14h45 Trong Phim 14h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B11 14h55 - 15h00 Trước Phim 15h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B12 15h05 - 15h45 Trong Phim 15h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3B13 15h55 - 16h00 Trước Phim 16h00 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL3 3B14 16h05 - 16h45 Trong Phim 16h00 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL3 3B15 16h55 - 17h00 Sau Phim 16h00 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL3 3B16 17h05 - 17h45 Trong Giải trí/ Gameshow 17h00 1,454,546 1,818,182 2,181,818 2,727,273 3,636,364
THVL3 3C1 18h55 - 19h00 Trước Phim 19h00 2,181,818 1,818,182 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C2 19h05 - 19h40 Trong Phim 19h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C3 19h45 - 19h50 Sau Phim 19h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C4 19h55 - 20h00 Trước Phim 20h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C5 20h05 Sau HH Phim 20h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C6 20h15 - 20h40 Giữa Phim 20h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C7 20h45 - 20h50 Sau Phim 20h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C8 20h55 - 21h00 Trước Phim 21h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C9 21h05 - 21h40 Trong Phim 21h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C10 21h45 - 21h50 Sau Phim 21h00 2,181,818 2,727,273 3,272,727 4,090,909 5,454,545
THVL3 3C11 21h55 - 22h00 Trước Phim 22h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3C12 22h05 - 22h40 Trong Phim 22h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
THVL3 3C13 22h45 - 22h50 Sau Phim 22h00 727,273 909,091 1,090,909 1,363,637 1,818,182
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Download bảng giá quảng cáo

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL4 4A1 05h25 - 05h30 Trước Giải trí/Gameshow 5h30 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A2 05h35 - 06h00 Trong Giải trí/Gameshow 5h30 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A3 06h10 - 06h15 Sau Giải trí/Gameshow 5h30 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A4 06h30 - 07h00 Trong Phim 6h30 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A6 07h55 - 08h00 Trước Phim 8h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A7 08h15 - 08h45 Trong Phim 8h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A8 08h45 - 08h50 Sau Phim 8h00 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A9 10h10 - 10h15 Trước Phim 10h15 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A10 10h20 - 10h45 Trong Phim 10h15 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4A11 10h55 - 11h00 Sau Phim 10h15 181,818 227,273 272,727 340,909 454,545
THVL4 4B1 11h05 - 11h25 Trong Phim 11h00 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B4 12h55 - 13h00 Trước Phim 13h00 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B5 13h05 - 13h45 Trong Phim 13h00 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B7 13h55 - 14h00 Trước Phim 14h00 (T2-T7) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B8 14h05 - 14h35 Trong Phim 14h00 (T2-T7) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B9 14h45 - 14h50 Sau Phim 14h00 (T2-T7) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B10 13h55 - 14h00 Trước Cải lương 14h00 (CN) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B11 14h05 - 16h35 Trong Cải lương 14h00 (CN) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B12 16h45 - 16h50 Sau Cải lương 14h00 (CN) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B13 14h55 - 15h00 Trước Phim 15h00 (T2-T7) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B14 15h05 - 15h35 Trong Phim 15h00 (T2-T7) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B15 15h45 - 15h50 Sau Phim 15h00 (T2-T7) 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B17 17h05 - 17h45 Trong Phim 17h00 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B18 17h55 - 18h00 Trước Giải trí/Gameshow 18h00 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B19 18h05 - 18h45 Trong Giải trí/Gameshow 18h00 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4B20 18h55 - 19h00 Sau Giải trí/Gameshow 18h00 363,636 454,546 545,455 681,818 909,091
THVL4 4C1 20h00 - 20h05 Trước Cải lương 20h10 (T7) 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,045,455 2,727,273
THVL4 4C2 20h15 - 22h05 Trong Cải lương 20h10 (T7) 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,045,455 2,727,273
THVL4 4C3 22h10 - 22h15 Sau Cải lương 20h10 (T7) 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,045,455 2,727,273
THVL4 4C4 20h55 - 21h00 Trước Phim 21h00 (trừ T7) 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,045,455 2,727,273
THVL4 4C5 21h05 - 21h35 Trong Phim 21h00 (trừ T7) 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,045,455 2,727,273
THVL4 4C6 21h45 - 21h50 Sau Phim 21h00 (trừ T7) 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,045,455 2,727,273
THVL4 4C8 22h15 - 22h45 Trong Phim 22h15 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,045,455 2,727,273
THVL4 4C9 22h55 - 23h00 Sau Phim 22h15 1,090,909 1,363,637 1,636,364 2,2502,045,455,000 2,727,273
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

 

 

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Quảng cáo (VNĐ) Thông báo (VNĐ)
30 giây 60 giây 30 giây 60 giây
Radio A1 5h00-5h15 Trong Chương trình Nông thôn - TT 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio A2 5h15-5h30 Trong Câu chuyện truyền thanh 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio A3 5h30-6h00 Trong "Chào buổi sáng" - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio A4 6h00-6h30 Trong "Người đưa tin 24H" (sáng) - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio A5 7h00-8h00 Trong chương trình Ca nhạc 7h00 - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio A6 8h00-9h00 Trong "Những ước mơ xanh" (CN) - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio A7 8h15-9h00 Trong chương trình Ca nhạc 8h15 (T2-T7) - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio A8 9h00-10h00 Trong Tọa đàm nông nghiệp/Tọa đàm sức khỏe (CN) (Bạn nhà nông, Nhịp cầu y tế, …) 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio A9 9h00-10h00 Trong chương trình ca nhạc 10h00 - TT 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio A10 10h00-11h00 Trong chương trình Giải trí 10h00 - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio B1 11h00-12h00 Trong "Người đưa tin 24H" (trưa) - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio B2 12h00-12h45 Trong Ca cổ cải lương 12h00 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio B3 13h30-14h30 Trong chương trình Ca nhạc 13h30 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio B4 14h30 - 15h00 Trong chương trình Giải trí 14h30 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio B6 15h10-16h00 Trong Ca cổ - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio B7 16h00/16h45 Trước/Sau Xổ số kiến thiết (T3,6,7) - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio B8 16h00-17h00 Trong Ca nhạc chọn lọc (T2,4.5,CN) 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio C1 17h00-18h00 Trong "Người đưa tin 24H" (chiều) - TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio C2 18h30 - 18h45 Trong chương trình Nông nghiệp - Nông thôn 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio C3 18h45-19h00 Trong Câu chuyện truyền thanh 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio C4 19h00-20h00 Trong Quà tặng âm nhạc – TT 909,091 1,818,182 659,091 1,318,182
Radio C5 20h00-21h30 Trong Sân khấu cải lương 20h00 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio C6 21h30-22h30 Trong Giải trí/Gameshow 21h30 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio C7 22h45-23h30 Trong Ca cổ 22h45 681,818 1,363,636 431,818 863,636
Radio D1 12h00/12h45 Trước/Sau Ca cổ cải lương 12h00 909.091đ/phút
Radio D2 16h00/16h45 Trước/Sau Trực tiếp XSKT (T3,6,7) 909.091đ/phút
Quảng cáo (VNĐ) Thông báo (VNĐ)
30 giây 60 giây 30 giây 60 giây

Cập nhật đến thông báo số: 02-K2/2022

 

MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
2E1-T Trước “Chào Buổi Sáng” 05h45 – 06h00 454,546 909,091
2E2-S Sau “Người Đưa Tin 24H” (sáng) 07h00 454,546 909,091
2E3-S Sau Giải trí/ Gameshow 07h15 7h20 – 7h55 454,546 909,091
2E4-T Trước Chương trình/Phim 9h00 (Thứ 2) 09h10 – 09h20 454,546 909,091
2E4-S Sau Chương trình/Phim 9h00 (Thứ 2) 10h45 – 10h55 454,546 909,091
2E5-T Trước Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 08h55 – 09h00 454,546 909,091
2E5-G1 Trong tập 1 Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 09h10 – 10h30 454,546 909,091
2E5-G2 Giữa hai tập Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN)
2E5-G3 Trong tập 2 Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN)
2E5-S Sau Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 10h40 – 11h00 454,546 909,091
2E6-T Trước Phim 09h00 (T7) 08h55 – 09h00 454,546 909,091
2E6-G Trong Phim 09h00 (T7) 09h15 – 09h55 454,546 909,091
2E6-S Sau Phim 09h00 (T7) 10h00 – 10h15 454,546 909,091
2E7-T Trước Phim 12h00 11h45- 12h00 454,546 909,091
2E7-G Trong Phim 12h00 12h15 – 12h40 909,091 1,818,182
2E8-T Trước Giải trí/Gameshow 13h00
(trừ T3,T4)
12h50 – 13h00 545,455 1,090,909
2E8-G Trong Giải trí/Gameshow 13h00
(trừ T3,T4)
13h05 – 13h45 1,090,909 2,181,818
2E8-S Sau Giải trí/Gameshow 13h00
(trừ T3,T4)
13h45 – 13h50 545,455 1,090,909
2E8-T-P Trước Phim 13h00 (T3,T4) 12h50 – 13h00 545,455 1,090,909
2E8-G-P1 Trong Phim 13h00 (T3,T4) 13h05- 13h25 1,090,909 2,181,818
2E8-G-P2 Trong Phim 13h30 (T3,T4) 13h25- 13h45 1,090,909 2,181,818
2E8-S-P Sau Phim 13h30 (T3,T4) 13h45 – 13h50 545,455 1,090,909
2E9-T Trước Phim 14h00 13h55 – 14h00 545,455 1,090,909
2E9-G Trong Phim 14h00 14h05 – 14h45 909,091 1,818,182
2E9-S Sau Phim 14h00 14h45 – 14h50 545,455 1,090,909
2E10-T Trước Phim 15h00 14h50 – 14h55 454,546 909,091
2E10-G Trong Phim 15h00 15h10 – 15h45 909,091 1,818,182
2E10-S Sau Phim 15h00 15h55 – 16h00 454,546 909,091
2E11-T Trước Phim 17h00 16h50 – 17h00 545,455 1,090,909
2E12-G Trong Phim 17h45 17h45 – 18h20 2,181,818
2E12-S Sau Phim 17h45 18h25 – 18h30 1,090,909 2,181,818
2E14-T Trước Giải trí/Gameshow 20h00 19h55 – 20h00 1,090,909 2,181,818
2E14-G Trong Giải trí/Gameshow 20h00 20h10 – 20h45 1,090,909 2,181,818
2E15-T Trước Phim Việt Nam 21h00 20h55 – 21h00 1,090,909 2,181,818

 

* GHI CHÚ:
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.

 

*Cập nhật đến thông báo: 06-K3/2022

 

MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
3E1-G Trong Giải trí/Gameshow 05h00 05h05 – 05h45 272,727 454,545
3E1-S Sau Giải trí/Gameshow 05h00 05h55 – 06h00 272,727 454,545
3E3-T Trước Phim 07h15 07h10 – 07h15 272,727 454,545
3E3-G Trong Phim 07h15 07h20 – 07h50 272,727 454,545
3E4-T Trước Phim 08h00 07h55 – 08h00 272,727 454,545
3E4-G1 Trong tập 1 Phim 08h00 08h05 – 09h45 272,727 454,545
3E4-G2 Giữa 2 tập Phim 8h00 272,727 454,545
3E4-G3 Trong tập 2 Phim 8h00 272,727 454,545
3E7-T Trước Phim 10h00 09h55 – 10h00 272,727 454,545
3E7-G Trong Phim 10h00 10h05 – 10h45 272,727 454,545
3E7-S Sau Phim 10h00 10h55 – 11h00 272,727 454,545
3E8-G Trong Phim 11h00 11h05 – 11h30 545,455 909,091
3E9-T Trước Phim 12h00 11h40 – 11h45 272,727 454,545
3E9-G Trong Phim 12h00 11h50 – 12h25 545,455 909,091
3E10-T Trước Phim 13h00 12h55 – 13h00 272,727 454,545
3E10-G Trong Phim 13h00 13h05 – 13h45 545,455 909,091
3E12-T Trước Phim 14h00 13h55 – 14h00 272,727 454,545
3E12-G Trong Phim 14h00 14h05 – 14h45 545,455 909,091
3E13-T Trước Phim 15h00 14h55 – 15h00 272,727 454,545
3E13-G Trong Phim 15h00 15h05 – 15h45 545,455 909,091
3E14-T Trước Phim 16h00 15h55 – 16h00 272,727 454,545
3E14-G Trong Phim 16h00 16h05 – 16h45 545,455 909,091
3E14-S Sau Phim 16h00 16h55 – 17h00 545,455 909,091
3E15-G Trong Giải trí/ Gameshow 17h00 17h05 – 17h45 654,545 1,090,909
3E18-T Trước Phim 19h00 18h55 – 19h00 654,545 1,090,909
3E18-G Trong Phim 19h00 19h05 – 19h40 654,545 1,090,909
3E18-S Sau Phim 19h00 19h45 – 19h50 654,545 1,090,909
3E19-T Trước Phim 20h00 19h55 – 20h00 654,545 1,090,909
3E19-G Trong Phim 20h00 20h05 – 20h40 654,545 1,090,909
3E19-S Sau Phim 20h00 20h45 – 20h50 654,545 1,090,909
3E20-T Trước Phim 21h00 20h55 – 21h00 654,545 1,090,909
3E20-G Trong Phim 21h00 21h05 – 21h40 654,545 1,090,909
3E20-S Sau Phim 21h00 21h45 – 21h50 654,545 1,090,909
3E21-T Trước Phim 22h00 21h55 – 22h00 654,545 1,090,909
3E21-G Trong Phim 22h00 22h05 – 22h40 654,545 1,090,909
3E21-S Sau Phim 22h00 22h45 – 22h50 654,545 1,090,909

 

* GHI CHÚ:
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
Bảng giá này sẽ thay thế các Bảng giá và các thông báo giá đã ban hành trước đó.
*Cập nhật đến Thông báo số 07-K4:

 

MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
4E1-T Trước Giải trí/Gameshow 5h30 05h25 – 05h30 272,727 454,545
4E1-G Trong Giải trí/Gameshow 5h30 05h35 – 06h00 272,727 454,545
4E1-S Sau Giải trí/Gameshow 5h30 06h10 – 06h15 272,727 454,545
4E2-G Trong Phim 6h30 06h30 – 07h00 272,727 454,545
4E4-T Trước Phim 8h00 07h55 – 08h00 272,727 454,545
4E4-G Trong Phim 8h00 08h15 – 08h45 272,727 454,545
4E4-S Sau Phim 8h00 08h45 – 08h50 272,727 454,545
4E5-T Trước Phim 10h15 10h10 – 10h15 272,727 454,545
4E5-G Trong Phim 10h15 10h20 – 10h45 272,727 454,545
4E5-S Sau Phim 10h15 10h55 – 11h00 272,727 454,545
4E6-G Trong Phim 11h00 11h05 – 11h25 545,455 909,091
4E9-T Trước Phim 13h00 12h55 – 13h00 272,727 454,545
4E9-G Trong Phim 13h00 13h05 – 13h45 545,455 909,091
4E10-T Trước Phim 14h00 (T2-T7) 13h55 – 14h00 272,727 454,545
4E10-G Trong Phim 14h00 (T2-T7) 14h05 – 14h35 545,455 909,091
4E10-S Sau Phim 14h00 (T2-T7) 14h45 – 14h50 272,727 454,545
4E11-T Trước Cải lương 14h00 (CN) 13h55 – 14h00 272,727 454,545
4E11-G Trong Cải lương 14h00 (CN) 14h05 – 16h35 545,455 909,091
4E11-S Sau Cải lương 14h00 (CN) 16h45 – 16h50 272,727 454,545
4E12-T Trước Phim 15h00 (T2-T7) 14h55 – 15h00 272,727 454,545
4E12-G Trong Phim 15h00 (T2-T7) 15h05 – 15h35 545,455 909,091
4E12-S Sau Phim 15h00 (T2-T7) 15h45 – 15h50 272,727 454,545
4E13-G Trong Phim 17h00 17h05 – 17h45 654,545 1,090,909
4E14-T Trước Giải trí/Gameshow 18h00 17h55 – 18h00 654,545 1,090,909
4E14-G Trong Giải trí/Gameshow 18h00 18h05 – 18h45 654,545 1,090,909
4E14-S Sau Giải trí/Gameshow 18h00 18h55 – 19h00 654,545 1,090,909
4E15-T Trước Cải lương  20h10 (T7) 20h00 – 20h10 654,545 1,090,909
4E15-G Trong Cải lương  20h10 (T7) 20h15 – 22h05 654,545 1,090,909
4E15-S Sau Cải lương  20h10 (T7) 22h10 – 22h15 654,545 1,090,909
4E16-T Trước Phim 21h00 (trừ T7) 20h55 – 21h00 654,545 1,090,909
4E16-G Trong Phim 21h00 (trừ T7) 21h05 – 21h35 654,545 1,090,909
4E16-S Sau Phim 21h00 (trừ T7) 21h45 – 21h50 654,545 1,090,909
4E17-G Trong Phim 22h15 22h15 – 22h45 654,545 1,090,909
4E17-S Sau Phim 22h15 22h55 – 23h00 654,545 1,090,909

 

* GHI CHÚ:
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
Bảng giá này sẽ thay thế các Bảng giá và các thông báo giá đã ban hành trước đó.
*KÊNH THVL1: Áp dụng từ 01/01/2022
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm Thông báo Thời gian Đơn vị HCSN
trong tỉnh Vĩnh Long
Đơn vị HCSN
các tỉnh khác
Công ty, đơn vị khác
Sau “Người Đưa Tin 24H” (sáng) 07h15 2,500 7,500 10,000
Trong Giải trí/Gameshow 9h00 9h05 – 9h30 2,500 7,500 10,000
Sau phim 13h00 13h45 3,000 9,000 12,000
Trong phim 14h00 14h05 – 14h40 2,500 7,500 10,000
Sau Phim 14h00 14h45 – 15h00 2,000 7,000 9,000
Trong phim 15h00 (T2-T6) 15h05 – 15h55 2,500 7,500 10,000
Sau phim 15h00 (T2-T6) 16h00 1,000 3,000 4,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL1 có giá trị hiện hành.

 

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình
Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

 

*KÊNH THVL2: Áp dụng từ 01/01/2022
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Sau “Người Đưa Tin 24H” (sáng) 07h15 2,000 6,000 8,000
Trong Giải trí/Gameshow 7h15 07h15 – 07h45 2,000 6,000 8,000
Trong Giải trí/ Gameshow 13h00 (trừ T3,T4) 13h15 – 13h35 3,000 8,000 10,000
Sau Giải trí/ Gameshow/Phim 13h00 (trừ T3,T4) 13h55 3,000 8,000 10,000
Trong Phim 13h00 (T3,T4) 13h05 – 13h25 3,000 8,000 10,000
Trong Phim 13h30 (T3,T4) 13h35 – 13h55 3,000 8,000 10,000
Trong phim 14h00 14h10 – 14h45 3,000 8,000 10,000
Sau phim 14h00 14h55 3,000 8,000 10,000
Trong phim 15h00 15h10 – 15h45 3,000 8,000 10,000
Sau phim 15h00 15h55 2,000 6,000 8,000
Trước Phim 17h00 16h55 2,000 6,000 8,000
Sau Thời sự THVN 19h45 3,000 8,000 10,000
Trước Giải trí/Gameshow 20h00 19h55 3,000 8,000 10,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL2 có giá trị hiện hành.

 

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình
Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

 

*KÊNH THVL3: Áp dụng từ 01/01/2022
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Trước 11h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
Trước 11h00 1,000 3,000 4,000
Từ 11h00 – 19h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
11h00 – 19h00 2,000 4,000 5,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL3 có giá trị hiện hành.

 

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình

 

*KÊNH THVL4: Áp dụng từ 01/01/2022
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Trước 11h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
Trước 11h00 1,000 3,000 4,000
Từ 11h00 – 23h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
11h00 – 23h00 2,000 4,000 5,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL4 có giá trị hiện hành.

 

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình

 

* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.


THVL1

 

THVL2

THVL3

 

THVL4

 

Phát thanh

 

Dịch vụ

 

Thông báo

 

THVLi

Liên hệ Quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 0270.3834577
Email : quangcao@thvl.vn