THVL1
THVL2
THVL3
THVL4
Radio
THVL2 TGT + TVS
THVL3 TGT + TVS
THVL4 TGT + TVS
Thông báo
THVLi
Công văn
Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL1 1A1 6h05-6h25 Trong "Chào buổi sáng" 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000
THVL1 1A2 6h30 Trước "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) 3.600.000 4.500.000 5.400.000 6.800.000 9.000.000
THVL1 1A3 6h35-7h20 Giữa "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) 4.800.000 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000
THVL1 1A4 7h25 Hết "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) 4.800.000 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000
THVL1 1A5 7h30-7h50 Trong Chương trình thiếu nhi sáng 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL1 1A6 8h35 – 8h45 Trong Phim Sitcom 8h30 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
THVL1 1A6-1 8h55 - 9h Trước Giải trí/Gameshow 9h00 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
THVL1 1A7-1 9h05 – 9h30 Trong Giải trí/Gameshow 9h00 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000
THVL1 1A9-1 9h35 Sau Giải trí/Gameshow 9h00 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
THVL1 1A10-1 10h00 – 11h00 Giải trí sáng (T2-T7) 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL1 1A10-3 10h15-11h00 Giải trí sáng (CN) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
THVL1 1B1-T 11h10 Trước “Người Đưa Tin 24G” (trưa) 7.200.000 9.000.000 10.800.000 13.500.000 18.000.000
THVL1 1B1-G 11h15-11h20 Giữa “Người Đưa Tin 24G” (trưa) 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B1-H 11h25 Hết “Người Đưa Tin 24G” (trưa) 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B2 11h45-12h00 Hết "Phút Thư Giãn" 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B3 12h00 Trước Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B4 12h05 Sau HH Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B5 12h15 – 12h40 Giữa Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B6 12h50 Hết Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B7 12h55 Sau Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B8 12h55-13h00 Trong "Sống khỏe mỗi ngày" (trừ CN) 8.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 20.000.000
THVL1 1B8-1 12h55 Giữa "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) 8.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 20.000.000
THVL1 1B8-2 13h00 Hết "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B9 13h05 Trước Phim 13h00 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B10 13h10-13h45 Trong Phim 13h00 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B11 13h50 Sau Phim 13h00 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
THVL1 1C1 14h00 Trước Phim 14h00 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
THVL1 1C2 14h05-14h40 Trong Phim 14h00 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
THVL1 1C3 14h45 Sau Phim 14h00 3.200.000 4.000.000 4.800.000 6.000.000 8.000.000
THVL1 1C4 15h00 Trước Phim 15h00 (T2-T6) 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL1 1C5 15h05-15h55 Trong Phim 15h00 (T2-T6) 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000
THVL1 1C6 16h00 Sau Phim 15h00 (T2-T6) 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL1 1C7 15h00 Trước chương trình Tọa đàm (CN) 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL1 1C8 15h45 Sau chương trình Tọa đàm (CN) 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL1 1C10 16h00 Trước Trực tiếp Xổ số (T6) 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
THVL1 1C11 16h40 Sau Trực tiếp xổ số (T6) 8.800.000 11.000.000 13.200.000 16.500.000 22.000.000
THVL1 1C12-1 16h45-16h50 Giữa "Bí Kíp Hạnh Phúc" (T2,T3,T6,T7) 12.000.000 15.000.000 18.000.000 22.500.000 30.000.000
THVL1 1C13-1 16h55 Hết "Bí Kíp Hạnh Phúc" (T2,T3,T6,T7) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C12-2 16h45-16h50 Giữa CT Nhân đạo xã hội – chiều (T4,T5) 12.000.000 15.000.000 18.000.000 22.500.000 30.000.000
THVL1 1C13-2 16h55 Hết CT Nhân đạo xã hội – chiều (T4,T5) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C12-4 16h45-16h50 Giữa Chuyện Cảnh Giác (CN) 12.000.000 15.000.000 18.000.000 22.500.000 30.000.000
THVL1 1C13-4 16h55 Hết Chuyện Cảnh Giác (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C17-1 17h00 Trước Phim Sitcom (T2-T6) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-1 17h05 - 17h15 Giữa Phim Sitcom (T2-T6) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-1 17h20 Hết Phim Sitcom (T2-T6) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C17-2 17h00 Trước "Cả Nhà Cùng Vui" (T7) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-2 17h05 - 17h15 Giữa "Cả Nhà Cùng Vui" (T7) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-2 17h20 Hết "Cả Nhà Cùng Vui" (T7) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C17-3 17h00 Trước "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-3 17h05 - 17h15 Giữa "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-3 17h20 Hết "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-4 17h30 – 17h32 Trong “Bóng Mát Tâm Hồn” (T2 - T6) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C18-5 17h35 Sau HH Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-5 17h45 - 18h15 Giữa Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-5 18h25 Hết Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C21-5 18h30 Sau Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C18-5 17h35 Sau HH Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-5 17h45 - 18h15 Giữa Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-5 18h25 Hết Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C21-5 18h30 Sau Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-6 17h45 - 18h15 Trong "Cùng Nhau Hái Lộc" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C21-6 18h30 Sau "Cùng Nhau Hái Lộc" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C22 Khoảng 18h50 Sau Thời sự Trong nước 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1C23 Khoảng 18h55 Sau Thời sự Nước ngoài 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1D1 "19h00 (T2-T7) 18h50 (CN)" Sau Thời sự THVL 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1D1-2 19h03-19h05 Trong "Thời Tiết Nông Vụ" 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1D1-3 19h07 Sau "Thời Tiết Nông Vụ" 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1D2-2 19h10 Trước Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) 16.000.000 20.000.000 24.000.000 30.000.000 40.000.000
THVL1 1D3-2 19h15-19h35 Giữa Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) 24.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 60.000.000
THVL1 1D4-2 19h40 Hết Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) 24.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 60.000.000
THVL1 1D3-1 19h15-19h35 Giữa "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 24.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 60.000.000
THVL1 1D4-1 19h45 Hết "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 24.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 60.000.000
THVL1 1D2 19h15 Trước CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) 16.000.000 20.000.000 24.000.000 30.000.000 40.000.000
THVL1 1D3 19h20-19h35 Giữa CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) 18.000.000 22.500.000 27.000.000 33.800.000 45.000.000
THVL1 1D4 19h40 Hết CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) 18,000.000 22.500.000 27.000.000 33.800.000 45.000.000
THVL1 1D5-DK 19h40 – 19h45 Trong "Dr. Khỏe" 28.800.000 36.000.000 43.200.000 54.000.000 72.000.000
THVL1 1D5-3 19h45 - 19h50 Sau HH "Việt Nam Mến Yêu" (T7) 28.800.000 36.000.000 43.200.000 54.000.000 72.000.000
THVL1 1D5-4 19h50 - 19h55 Hết "Việt Nam Mến Yêu" (T7) 28.800.000 36.000.000 43.200.000 54.000.000 72.000.000
THVL1 1D5-5 Khoảng 19h50 – 20h00 Trong “Lời cảnh báo/Câu chuyện cuộc sống” (T2-T6) 32.000.000 40.000.000 48.000.000 60.000.000 80.000.000
THVL1 1D5-1 19h55 Trước Phim 20h00 (T2-T7) 36.000.000 45.000.000 54.000.000 67.500.000 90.000.000
THVL1 1D6-1 20h00 Sau HH Phim 20h00 (T2-T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D7-1 20h05-20h45 Giữa Phim 20h00 (T2-T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D8-1 20h50 Hết Phim 20h00 (T2-T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D5-2 19h45 Trước Cổ tích Việt Nam (CN) 32.000.000 40.000.000 48.000.000 60.000.000 80.000.000
THVL1 1D6-2 19h50 Sau HH Cổ tích Việt Nam (CN) 38.400.000 48.000.000 57.600.000 72.000.000 96.000.000
THVL1 1D7-2 19h55-20h10 Giữa Cổ tích Việt Nam (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D8-2 20h15 Hết Cổ tích Việt Nam (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D9-1 20h20 Trước "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D10-1 20h25 Sau HH "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D11-1 20h30-20h45 Giữa "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D12-1 20h50 Hết "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D12 20h55 Sau Phim 20h00/Vợ Tôi Là Số 1 Bán quảng cáo theo gói, không độc quyền
THVL1 1D13-TTSB 20h55 Trước “Truy Tìm Siêu Bếp” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-TTSB 21h10-21h50 Trong “Truy Tìm Siêu Bếp” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-TTSB 21h55 Sau “Truy Tìm Siêu Bếp” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-KTTD 20h55 Trước “Kỳ Tài Tranh Đấu” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-KTTD 21h10-21h50 Trong “Kỳ Tài Tranh Đấu” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-KTTD 21h55 Sau “Kỳ Tài Tranh Đấu” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-CXV 20h55 Trước “Cười Xuyên Việt 2020” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-CXV 21h10-21h50 Trong “Cười Xuyên Việt 2020” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-CXV 21h55 Sau “Cười Xuyên Việt 2020” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-NSDT 20h55 Trước “Ngôi Sao Đương Thời” (T3) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-NSDT 21h10-21h50 Sau “Ngôi Sao Đương Thời” (T3) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-NSDT 21h55 Sau “Ngôi Sao Đương Thời” (T3) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-CPT 20h55 Trước “Chơi Phải Thắng” (T3) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-CPT 21h10-21h50 Trong “Chơi Phải Thắng” (T3) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-CPT 21h55 Sau “Chơi Phải Thắng” (T3) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-HNTH 20h55 Trước “Hãy Nghe Tôi Hát – Phiên bản Nhí” (T4) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-HNTH 21h10-21h50 Trong “Hãy Nghe Tôi Hát – Phiên bản Nhí” (T4) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-HNTH 21h55 Sau “Hãy Nghe Tôi Hát – Phiên bản Nhí” (T4) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-NKCT 20h55 Trước “Người Kể Chuyện Tình” (T5) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-NKCT 21h10-21h50 Trong “Người Kể Chuyện Tình” (T5) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-NKCT 21h55 Sau “Người Kể Chuyện Tình” (T5) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-DTNS 20h55 Trước “Đấu Trường Ngôi Sao” (T5) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-DTNS 21h10-21h50 Trong “Đấu Trường Ngôi Sao” (T5) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-DTNS 21h55 Sau “Đấu Trường Ngôi Sao” (T5) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-DTDM 20h55 Trước “Đánh Thức Đam Mê” (T6) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-DTDM 21h10-21h50 Trong “Đánh Thức Đam Mê” (T6) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-DTDM 21h55 Sau “Đánh Thức Đam Mê” (T6) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-STL 20h55 Trước “Siêu Thủ Lĩnh” (T6) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-STL 21h10-21h50 Trong “Siêu Thủ Lĩnh” (T6) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-STL 21h55 Sau “Siêu Thủ Lĩnh” (T6) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-LVTL 20h55 Trước “Lò Võ Tiếu Lâm 2020” (T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-LVTL 21h10-21h50 Trong “Lò Võ Tiếu Lâm 2020” (T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-LVTL 21h55 Sau “Lò Võ Tiếu Lâm 2020” (T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-TDB 20h55 Trước “Tuyệt Đỉnh Bolero 2020” (T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-TDB 21h10-21h50 Trong “Tuyệt Đỉnh Bolero 2020” (T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-TDB 21h55 Sau “Tuyệt Đỉnh Bolero 2020” (T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-NHTC 20h55 Trước “Người Hát Tình Ca 2020” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-NHTC 21h10-21h50 Trong “Người Hát Tình Ca 2020” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-NHTC 21h55 Sau “Người Hát Tình Ca 2020” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-KUNN 20h55 Trước “Ký Ức Ngọt Ngào” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D15-KUNN 21h10-21h50 Trong “Ký Ức Ngọt Ngào” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D17-KUNN 21h55 Sau “Ký Ức Ngọt Ngào” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D18 22h05 Sau HH Phim 22h00 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1D19 22h10 - 22h20 Giữa Phim 22h00 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1D20 22h35 Sau Phim 22h00 4.800.000 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000
THVL1 1D21-TET 22h30 – 23h00 Trong Ca nhạc “Xuân Phương Nam” 22h30 4.800.000 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL2 2A1 05:45 - 06:00 Trước "Chào Buổi Sáng" 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A2 07:30 Sau "Người Đưa Tin 24G" (sáng) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A3 07:45 - 08:00 Trong Phim ngắn Việt Nam 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A4 08:55 - 09:00 Trước Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G1 09:10 - 10:30 Trong tập 1 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G2 09:10 - 10:30 Giữa hai tập Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G3 09:10 - 10:30 Trong tập 2 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A6 10:40 - 11:00 Sau Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A7 08:55 - 09:00 Trước Phim 09h00 (T7) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A8 09h15 - 09h45 Trong Phim 09h00 (T7) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A9 10h00 - 10h15 Sau Phim 09h00 (T7) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2B1 11h15 - 11h30 Trong GT ngắn/Phim sitcom 11h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2B2 12h00 - 12h45 Trong Phim 12h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B3 13h05- 13h45 Trong Giải trí/Gameshow 13h00 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.250.000 15.000.000
THVL2 2B4 13h55 - 14h00 Trước Phim 14h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B5 14h05 - 14h45 Trong Phim 14h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B6 14h45 - 14h50 Sau Phim 14h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B8 14:50 - 14:55 Trước Phim 15h00 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL2 2B9 15:10 - 15:45 Trong Phim 15h00 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL2 2B10 15:55 - 16:00 Sau Phim 15h00 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL2 2B11 16:20 - 16:50 Trong GT ngắn/Gameshow 16h30 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL2 2B12 16h55 - 17h00 Trước Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B13-G1 17h05 - 18h20 Giữa tập 1 Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B13-G2 17h05 - 18h20 Giữa 2 tập Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B13-G3 17h05 - 18h20 Giữa tập 2 Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B14 18h25 - 18h30 Sau Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B15 18h35 - 18h45 Giữa "Người Đưa Tin 24G" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2B16 18h50 - 18h55 Hết "Người Đưa Tin 24G" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C1 19:45 - 19:50 Sau Thời sự THVN 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2C2 20:05 - 20:45 Trong Phim Nước Ngoài 20h00 Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C3 21:05 - 21:45 Trong Phim Việt Nam 21h00 Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C4 22:05 - 23:45 Trong Sân khấu cải lương 22h00 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL3 3A1 04:55 - 05:00 Trước Giải trí/Gameshow 05h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A2 05:05 - 06:40 Trong Giải trí/Gameshow 05h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A3 06:45 - 06:50 Sau Giải trí/Gameshow 05h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A4 06:55 - 07:00 Trước Phim 07h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A5 07:05 - 07:40 Trong Phim 07h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A6 07:45 - 07:50 Sau Phim 07h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A7 07:55 - 08:00 Trước Phim 08h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A8 08:05 - 08:40 Trong Phim 08h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A9 08:45 - 08:50 Sau Phim 08h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A10 08:55 - 09:00 Trước Phim 09h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A11 09:05 - 09:40 Trong Phim 09h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A12 09:45 - 09:50 Sau Phim 09h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A13 09:55 - 10:00 Trước Phim 10h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A14 10:05 - 10:40 Trong Phim 10h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A15 10:45 - 10:50 Sau Phim 10h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3B1 10:55 - 11:00 Trước Phim 11h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B2 11:05 - 11:40 Trong Phim 11h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B3 11:45 - 11:50 Sau Phim 11h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B4 11:55 - 12:00 Trước Phim 12h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B5 12:05 - 12:40 Trong Phim 12h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B6 12:45 - 12:50 Sau Phim 12h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B7 12:55 - 13:00 Trước Phim 13h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B8 13:05 - 13:40 Trong Phim 13h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B9 13:45 - 13:50 Sau Phim 13h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B10 13:55 - 14:00 Trước Phim 14h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B11 14:05 - 14:40 Trong Phim 14h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B12 14:45 - 14:50 Sau Phim 14h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B13 14:55 - 15:00 Trước Phim 15h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B14 15:05 - 15:40 Trong Phim 15h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B15 15:45 - 15:50 Sau Phim 15h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B16 15:55 - 16:00 Trước Phim 16h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B17 16:05 - 16:40 Trong Phim 16h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B18 16:45 - 16:50 Sau Phim 16h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B19 16:55 - 17:00 Trước Giải trí/Gameshow 17h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B20 17:05 - 18:25 Trong Giải trí/Gameshow 17h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B21 18:30- 18:35 Sau Giải trí/Gameshow 17h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3C1 18:55 - 19:00 Trước Phim 19h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C2 19:05 - 19:40 Trong Phim 19h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C3 19:45 - 19:50 Sau Phim 19h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C4 19:55 - 20:00 Trước Phim 20h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C5 20:05 - 20:40 Trong Phim 20h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C6 20:45 - 20:50 Sau Phim 20h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C7 20:55 - 21:00 Trước Phim 21h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C8 21:05 - 21:40 Trong Phim 21h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C9 21:45 - 21:50 Sau Phim 21h00 1.200.000 1.500.000 1,800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C10 21:55 - 22:00 Trước Phim 22h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C11 22:05 - 22:40 Trong Phim 22h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C12 22:45 - 22:50 Sau Phim 22h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL4 4A1 5h25 - 5h30 Trước Giải trí/Gameshow 5h30 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A2 5h35 - 6h30 Trong Giải trí/Gameshow 5h30 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A3 6h45 - 6h50 Sau Giải trí/Gameshow 5h30 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A4 7h05 - 7h25 Trong Phim/CT thiếu nhi 7h00 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A5 7h55 - 8h00 Trước Phim 8h00 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A6 8h15 - 8h45 Trong Phim 8h00 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A7 8h45 - 8h50 Sau Phim 8h00 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A8 9h55 - 10h00 Trước Phim 10h00 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A9 10h05 - 10h45 Trong Phim 10h00 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4A10 10h50 - 10h55 Sau Phim 10h00 200,000 250,000 300,000 375,000 500,000
THVL4 4B1 11h05 - 11h25 Trong Phim/CT thiếu nhi 11h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B2 12h05 - 12h15 Trong Chương trình 12h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B3 12h35 - 12h45 Trong Chương trình 12h30 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B4 12h55 - 13h00 Trước Phim 13h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B5 13h05 - 13h35 Trong Phim 13h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B6 13h45 - 13h50 Sau Phim 13h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B7 13h55 - 14h00 Trước Phim 14h00 (T2-T5) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B8 14h05 - 14h35 Trong Phim 14h00 (T2-T5) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B9 14h45 - 14h50 Sau Phim 14h00 (T2-T5) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B10 14h55 - 15h00 Trước Phim 15h00 (T2-T5) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B11 15h05 - 15h35 Trong Phim 15h00 (T2-T5) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B12 15h45 - 15h50 Sau Phim 15h00 (T2-T5) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B13 13h55 - 14h00 Trước Cải lương 14h00 (T6-CN) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B14 14h05 - 16h35 Trong Cải lương 14h00 (T6-CN) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B15 16h45 - 16h50 Sau Cải lương 14h00 (T6-CN) 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B16 16h55 - 17h00 Trước Phim 17h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B17 17h05 - 17h35 Trong Phim 17h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B18 17h45 - 17h50 Sau Phim 17h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B19 17h55 - 18h00 Trước Giải trí/Gameshow 18h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B20 18h05 - 18h45 Trong Giải trí/Gameshow 18h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4B21 18h55 - 19h00 Sau Giải trí/Gameshow 18h00 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000
THVL4 4C1 20h00 - 20h05 Trước Cải lương 20h00 (T5 - T7) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
THVL4 4C2 20h15 - 22h45 Trong Cải lương 20h00 (T5 - T7) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
THVL4 4C3 22h55 - 23h00 Sau Cải lương 20h00 (T5 - T7) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
THVL4 4C4 20h55 - 21h00 Trước Phim 21h00 (CN - T4) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
THVL4 4C5 21h05 - 21h35 Trong Phim 21h00 (CN - T4) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
THVL4 4C6 21h45 - 21h50 Sau Phim 21h00 (CN - T4) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
THVL4 4C7 21h55 - 22h00 Trước Phim 22h00 (CN - T4) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
THVL4 4C8 22h05 - 22h45 Trong Phim 22h00 (CN - T4) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
THVL4 4C9 22h55 - 23h00 Sau Phim 22h00 (CN - T4) 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,250,000 3,000,000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

 

 

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Quảng cáo (VNĐ) Thông báo (VNĐ)
30 giây 60 giây 30 giây 60 giây
Radio A1 5h00-5h15 Trong Chương trình Nông thôn - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A2 5h15-5h30 Trong Câu chuyện truyền thanh 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio A3 5h30-6h00 Trong "Chào buổi sáng" - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A4 6h00-7h00 Trong "Người đưa tin 24G" (sáng) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A5-1 7h00-8h00 Trong chương trình ca nhạc 7h00 (T2-T7) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A5-3 7h00-8h00 Trong chương trình ca nhạc 7h00 (CN) 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio A6 8h00-9h00 Trong "Những ước mơ xanh" (CN) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A7 8h30-9h30 Trong Tình khúc bolero (T2,7) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A8 9h00-10h00 Trong Tọa đàm nông nghiệp/Tọa đàm sức khỏe (CN) 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio (Bạn nhà nông, Nhịp cầu y tế, …)
Radio A9 10h00-11h00 Trong chương trình ca nhạc 10h00 - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B1 11h00-12h00 Trong "Người đưa tin 24G" (trưa) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B2 12h00-12h45 Trong Ca cổ cải lương 12h00 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio B3 14h00-15h00 Trong Tư vấn Hôn nhân & Gia đình (T4) – TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B4 14h00-15h00 Trong Tư vấn Tâm lý học đường (T5) – TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B5 14h00-15h00 Trong Tư vấn Gia đình - Kỹ năng sống (T6) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B6 15h10-16h00 Trong Ca cổ - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B7 16h00/16h45 Trước/Sau Xổ số kiến thiết (T3,6,7) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B8 16h00-17h00 Trong Ca nhạc chọn lọc (T2,4.5,CN) 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C1 17h00-18h00 Trong "Người đưa tin 24G" (chiều) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio C2 18h00-18h45 Trong Quà tặng âm nhạc – TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio C3 18h45-19h00 Trong Kể chuyện & Âm nhạc tuổi thơ 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C4 19h00-20h00 Trong Chương trình Tư vấn - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio C5 20h00-21h30 Trong Sân khấu cải lương 20h00 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C6 21h30-22h30 Trong Giải trí/Gameshow 21h30 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C7 22h45-23h30 Trong Ca cổ 22h45 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C8 23h30-24h00 Trong Đọc truyện đêm khuya 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio D1 12h00/12h45 Trước/Sau Ca cổ cải lương 12h00 1.000.000đ/phút
Radio D2 16h00/16h45 Trước/Sau Trực tiếp XSKT (T3,6,7) 1.000.000đ/phút
Quảng cáo (VNĐ) Thông báo (VNĐ)
30 giây 60 giây 30 giây 60 giây

Cập nhật đến thông báo số: 09-K2/2020

 

MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút) GHI CHÚ
TV Shopping Tự Giới Thiệu
2E1-T Trước “Chào buổi sáng” 05h45 – 06h00 500,000 1,000,000
2E2-S Sau “Người đưa tin 24G” (sáng) 07h30 – 07h35 500,000 1,000,000
2E3-S Sau Phim ngắn Việt Nam 08h20 – 08h40 500,000 1,000,000
2E4-T Trước Chương trình trực tiếp/Phim (Thứ 2) 09h10 – 09h20 500,000 1,000,000 TB 09-K2/2020
Bắt đầu từ 06/04/2020
2E4-S Sau Chương trình trực tiếp/Phim (Thứ 2) 10h45 – 10h55 500,000 1,000,000
2E5-T Trước Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 08h55 – 09h00 500,000 1,000,000
2E5-G1 Trong tập 1 Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 09h10 – 10h30 500,000 1,000,000
2E5-G2 Giữa hai tập Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN)
2E5-G3 Trong tập 2 Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN)
2E5-S Sau Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 10h40 – 11h00 500,000 1,000,000
2E6-T Trước Phim 09h00 (T7) 08h55 – 09h00 500,000 1,000,000
2E6-G Trong Phim 09h00 (T7) 09h15 – 09h55 500,000 1,000,000
2E6-S Sau Phim 09h00 (T7) 10h00 – 10h15 500,000 1,000,000
2E7-T Trước Phim 12h00 11h45- 12h00 500,000 1,000,000 TB 08-K2/2020
Bắt đầu từ 01/03/2020
2E7-G Trong Phim 12h00 12h15 – 12h40 1,000,000 2,000,000
2E8-T Trước Giải trí/Gameshow 13h00 12h50 – 13h00 600,000 1,200,000 TB 08-K2/2020
Bắt đầu từ 01/03/2020
2E8-G Trong Giải trí/Gameshow 13h00 13h05 – 13h45 1,200,000 2,400,000
2E8-S Sau Giải trí/Gameshow 13h00 13h45 – 13h50 600,000 1,200,000
2E9-T Trước Phim 14h00 13h55 – 14h00 600,000 1,200,000 TB 08-K2/2020
Bắt đầu từ 01/03/2020
2E9-G Trong Phim 14h00 14h05 – 14h45 1,000,000 2,000,000
2E9-S Sau Phim 14h00 14h45 – 14h50 600,000 1,200,000
2E10-T Trước Phim 15h00 14h50 – 14h55 500,000 1,000,000
2E10-G Trong Phim 15h00 15h10 – 15h45 1,000,000 2,000,000
2E10-S Sau Phim 15h00 15h55 – 16h00 500,000 1,000,000
2E11-T Trước Phim 17h00 16h50 – 17h00 600,000 1,200,000 TB 08-K2/2020
Bắt đầu từ 01/03/2020
2E11-G1 Giữa tập 1 Phim 17h00 17h15 – 18h15 1,000,000 2,000,000
2E11-G2 Giữa 2 tập Phim 17h00 1,000,000 2,000,000
2E11-G3 Giữa tập 2 Phim 17h00 1,000,000 2,000,000
2E11-S Sau Phim 17h00 18h20 – 18h30 1,200,000 2,400,000
2E14-T Trước Phim Nước Ngoài 20h00 19h55 – 20h00 1,200,000 2,400,000
2E15-T Trước Phim Việt Nam 21h00 20h55 – 21h00 1,200,000 2,400,000

 

* GHI CHÚ:
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.

 

 

 

 

 

*Cập nhật đến thông báo: 01-K3/2020
MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
3E1-T Trước Giải trí/Gameshow 05h00 04h55 – 05h00 300,000 500,000
3E1-G Trong Giải trí/Gameshow 05h00 05h05 – 06h40 300,000 500,000
3E1-S Sau Giải trí/Gameshow 05h00 06h45 – 06h50 300,000 500,000
3E2-T Trước Phim 07h00 06h55 – 07h00 300,000 500,000
3E2-G Trong Phim 07h00 07h05 – 07h40 300,000 500,000
3E2-S Sau Phim 07h00 07h45 – 07h50 300,000 500,000
3E3-T Trước Phim 08h00 07h55 – 08h00 300,000 500,000
3E3-G Trong Phim 08h00 08h05 – 08h40 300,000 500,000
3E3-S Sau Phim 08h00 08h45 – 08h50 300,000 500,000
3E4-T Trước Phim 09h00 08h55 – 09h00 300,000 500,000
3E4-G Trong Phim 09h00 09h05 – 09h40 300,000 500,000
3E4-S Sau Phim 09h00 09h45 – 09h50 300,000 500,000
3E5-T Trước Phim 10h00 09h55 – 10h00 300,000 500,000
3E5-G Trong Phim 10h00 10h05 – 10h40 300,000 500,000
3E5-S Sau Phim 10h00 10h45 – 10h50 300,000 500,000
3E6-T Trước Giải trí/Gameshow 11h00 (T2) 10h55 – 11h00 300,000 500,000
3E6-G Trong Giải trí/Gameshow 11h00 (T2) 11h05 – 11h40 300,000 500,000
3E6-S Sau Giải trí/Gameshow 11h00 (T2) 11h45 – 11h50 300,000 500,000
3E7-T Trước Phim 11h00 (T3 – CN) 10h55 – 11h00 300,000 500,000
3E7-G Trong Phim 11h00 (T3 – CN) 11h05 – 11h40 300,000 500,000
3E7-S Sau Phim 11h00 (T3 – CN) 11h45 – 11h50 300,000 500,000
3E8-T Trước Phim 12h00 11h55 – 12h00 300,000 500,000
3E8-G Trong Phim 12h00 12h05 – 12h40 600,000 1,000,000
3E8-S Sau Phim 12h00 12h45 – 12h50 300,000 500,000
3E9-T Trước Phim 13h00 12h55 – 13h00 300,000 500,000
3E9-G Trong Phim 13h00 13h05 – 13h40 600,000 1,000,000
3E9-S Sau Phim 13h00 13h45 – 13h50 300,000 500,000
3E10-T Trước Phim 14h00 13h55 – 14h00 300,000 500,000
3E10-G Trong Phim 14h00 14h05 – 14h40 600,000 1,000,000
3E10-S Sau Phim 14h00 14h45 – 14h50 300,000 500,000
3E11-T Trước Phim 15h00 14h55 – 15h00 300,000 500,000
3E11-G Trong Phim 15h00 15h05 – 15h40 600,000 1,000,000
3E11-S Sau Phim 15h00 15h45 – 15h50 300,000 500,000
3E12-T Trước Phim 16h00 15h55 – 16h00 300,000 500,000
3E12-G Trong Phim 16h00 16h05 – 16h40 600,000 1,000,000
3E12-S Sau Phim 16h00 16h45 – 16h50 300,000 500,000
3E13-T Trước Giải trí/Gameshow 17h00 16h55 – 17h00 600,000 1,000,000
3E13-G Trong Giải trí/Gameshow 17h00 17h05 – 17h40 900,000 1,500,000
3E13-S Sau Giải trí/Gameshow 17h00 17h45- 17h50 900,000 1,500,000
3E14-T Trước Phim 19h00 18h55 – 19h00 900,000 1,500,000
3E14-G Trong Phim 19h00 19h05 – 19h40 900,000 1,500,000
3E14-S Sau Phim 19h00 19h45 – 19h50 900,000 1,500,000
3E15-T Trước Phim 20h00 19h55 – 20h00 900,000 1,500,000
3E15-G Trong Phim 20h00 20h05 – 20h40 900,000 1,500,000
3E15-S Sau Phim 20h00 20h45 – 20h50 900,000 1,500,000
3E16-T Trước Phim 21h00 20h55 – 21h00 900,000 1,500,000
3E16-G Trong Phim 21h00 21h05 – 21h40 900,000 1,500,000
3E16-S Sau Phim 21h00 21h45 – 21h50 900,000 1,500,000
3E17-T Trước Phim 22h00 21h55 – 22h00 900,000 1,500,000
3E17-G Trong Phim 22h00 22h05 – 22h40 900,000 1,500,000
3E17-S Sau Phim 22h00 22h45 – 22h50 900,000 1,500,000

 

* GHI CHÚ:
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
Bảng giá này sẽ thay thế các Bảng giá và các thông báo giá đã ban hành trước đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
4E1-T Trước Giải trí/Gameshow 5h30 5h25 – 5h30 300,000 500,000
4E1-G Trong Giải trí/Gameshow 5h30 5h35 – 6h30 300,000 500,000
4E1-S Sau Giải trí/Gameshow 5h30 6h45 – 6h50 300,000 500,000
4E2-G Trong Phim/CT thiếu nhi 7h00 7h05 – 7h25 300,000 500,000
4E3-T Trước Phim 8h00 7h55 – 8h00 300,000 500,000
4E3-G Trong Phim 8h00 8h15 – 8h45 300,000 500,000
4E3-S Sau Phim 8h00 8h45 – 8h50 300,000 500,000
4E4-T Trước Phim 10h00 9h55 – 10h00 300,000 500,000
4E4-G Trong Phim 10h00 10h05 – 10h45 300,000 500,000
4E4-S Sau Phim 10h00 10h50 – 10h55 300,000 500,000
4E5-G Trong Phim/CT thiếu nhi 11h00 11h05 – 11h25 600,000 1,000,000
4E6-G Trong Chương trình 12h00 12h05 – 12h15 600,000 1,000,000
4E7-G Trong Chương trình 12h30 12h35 – 12h45 600,000 1,000,000
4E8-T Trước Phim 13h00 12h55 – 13h00 300,000 500,000
4E8-G Trong Phim 13h00 13h05 – 13h35 600,000 1,000,000
4E8-S Sau Phim 13h00 13h45 – 13h50 300,000 500,000
4E9-T Trước Phim 14h00 (T2-T5) 13h55 – 14h00 300,000 500,000
4E9-G Trong Phim 14h00 (T2-T5) 14h05 – 14h35 600,000 1,000,000
4E9-S Sau Phim 14h00 (T2-T5) 14h45 – 14h50 300,000 500,000
4E10-T Trước Phim 15h00 (T2-T5) 14h55 – 15h00 300,000 500,000
4E10-G Trong Phim 15h00 (T2-T5) 15h05 – 15h35 600,000 1,000,000
4E10-S Sau Phim 15h00 (T2-T5) 15h45 – 15h50 300,000 500,000
4E11-T Trước Cải lương 14h00 (T6-CN) 13h55 – 14h00 300,000 500,000
4E11-G Trong Cải lương 14h00 (T6-CN) 14h05 – 16h35 600,000 1,000,000
4E11-S Sau Cải lương 14h00 (T6-CN) 16h45 – 16h50 300,000 500,000
4E12-T Trước Phim 17h00 16h55 – 17h00 600,000 1,000,000
4E12-G Trong Phim 17h00 17h05 – 17h35 900,000 1,500,000
4E12-S Sau Phim 17h00 17h45 – 17h50 900,000 1,500,000
4E13-T Trước Giải trí/Gameshow 18h00 17h55 – 18h00 900,000 1,500,000
4E13-G Trong Giải trí/Gameshow 18h00 18h05 – 18h45 900,000 1,500,000
4E13-S Sau Giải trí/Gameshow 18h00 18h55 – 19h00 900,000 1,500,000
4E14-T Trước Cải lương  20h00 (T5 – T7) 20h00 – 20h05 900,000 1,500,000
4E14-G Trong Cải lương  20h00 (T5 – T7) 20h15 – 22h45 900,000 1,500,000
4E14-S Sau Cải lương  20h00 (T5 – T7) 22h55 – 23h00 900,000 1,500,000
4E15-T Trước Phim 21h00 (CN – T4) 20h55 – 21h00 900,000 1,500,000
4E15-G Trong Phim 21h00 (CN – T4) 21h05 – 21h35 900,000 1,500,000
4E15-S Sau Phim 21h00 (CN – T4) 21h45 – 21h50 900,000 1,500,000
4E16-T Trước Phim 22h00 (CN – T4) 21h55 – 22h00 900,000 1,500,000
4E16-G Trong Phim 22h00 (CN – T4) 22h05 – 22h45 900,000 1,500,000
4E16-S Sau Phim 22h00 (CN – T4) 22h55 – 23h00 900,000 1,500,000

 

* GHI CHÚ:
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
Bảng giá này sẽ thay thế các Bảng giá và các thông báo giá đã ban hành trước đó.

 

 

 

 

*KÊNH THVL1: Áp dụng từ 01/01/2020
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm Thông báo Thời gian Đơn vị HCSN
trong tỉnh Vĩnh Long
Đơn vị HCSN
các tỉnh khác
Công ty, đơn vị khác
Sau “Người Đưa Tin 24G” (sáng) 07h30 2,500 7,500 10,000
Trong Giải trí/Gameshow 9h00 9h05 – 9h30 2,500 7,500 10,000
Sau phim 13h00 13h45 3,000 9,000 12,000
Trong phim 14h00 14h05 – 14h40 2,500 7,500 10,000
Sau Phim 14h00 14h45 – 15h00 2,000 7,000 9,000
Trong phim 15h00 (T2-T6) 15h05 – 15h55 2,500 7,500 10,000
Sau phim 15h00 (T2-T6) 16h00 1,000 3,000 4,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL1 có giá trị hiện hành.

 

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ 300.000đ/màn hình

 

Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT
*KÊNH THVL2: Áp dụng từ 01/01/2020
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Sau “Người Đưa Tin 24G” (sáng) 07h30 2,000 6,000 8,000
Trong phim ngắn VN 07h30 – 07h45 2,000 6,000 8,000
Trong Giải trí/ Gameshow 13h00 13h15 – 13h35 3,000 8,000 10,000
Sau Giải trí/ Gameshow 13h00 13h55 3,000 8,000 10,000
Trong phim 14h00 14h10 – 14h45 3,000 8,000 10,000
Sau phim 14h00 14h55 3,000 8,000 10,000
Trong phim 15h00 15h10 – 15h45 3,000 8,000 10,000
Sau phim 15h00 15h55 2,000 6,000 8,000
Trước Phim 17h00 16h55 2,000 6,000 8,000
Sau Thời sự THVN 19h45 3,000 8,000 10,000
Trước phim 20h00 19h55 3,000 8,000 10,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL2 có giá trị hiện hành.
B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình

 

Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

 

* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.

 

*KÊNH THVL3: Áp dụng từ 01/03/2020
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Trong Giải trí/Gameshow 05h00 05h05 – 06h40 1.000 3.000 4.000
Sau Giải trí/Gameshow 05h00 06h45 1.000 3.000 4.000
Trước Phim 07h00 06h55 1.000 3.000 4.000
Trong Phim 07h00 07h05 – 07h40 1.000 3.000 4.000
Trong Giải trí/Gameshow 11h00 (T2) 11h05 – 11h40 2.000 4.000 5.000
Trong Phim 11h00 (T3 – CN) 11h05 – 11h40 2.000 4.000 5.000
Trong Phim 12h00 12h05 – 12h40 2.000 4.000 5.000
Trước Phim 19h00 18h55 2.000 4.000 5.000

Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL3 có giá trị hiện hành.

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:

  Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ 300.000đ/màn hình

Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2020 và sẽ thay thế các bảng giá đã ban hành trước đó.

 

*KÊNH THVL4: Áp dụng từ 26/03/2020
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Trước 11h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
Trước 11h00 1,000 3,000 4,000
Từ 11h00 – 23h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
11h00 – 23h00 2,000 4,000 5,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL4 có giá trị hiện hành.

 

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình
* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO HẠ TẦNG KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ (VNĐ)
(ĐÃ GỒM VAT)
CPM CPC
TVC
(Video ads)
Skippable Desktop, App 640x480px 42,000
Non-skippable 53,000
Display Ads PC Masthead Desktop 970x250px 20,000 2,500
Top banner 970x250px 14,000
Left/Right Player banner 160x600px 10,000
Middle/Bottom banner 970x90px 10,000
Top banner App 300x250px 14,000
Player banner 320x50px 14,000

 

*Ghi chú:
+ Desktop: website www.thvli.vn
+ App: ứng dụng THVLi (Android & iOS).
+ Skippable: người xem được chọn bỏ qua quảng cáo (skip ad) sau 05 giây.
+ Non-skippable: xem hết quảng cáo mới đến nội dung video.
+ Các đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THVL1

 

THVL2

 

THVL3

 

THVL4

 

Phát thanh

 

Dịch vụ

 

Thông báo

 

THVLi

 

Liên hệ Quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 0270.3834577
Email : quangcao@thvl.vn