Tại đại  hội đại biểu Đảng bộ TPVL lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều vấn đề quan trọng được đại hội quyết định, trong đó có đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ (2010 – 2015) với nhiều chỉ tiêu chủ yếu được Đảng bộ lãnh đạo thực hiện đạt và vượt so chỉ tiêu đề ra. Riêng lĩnh vực thương mại dịch vụ được Đảng bộ quan tâm, lãnh đạo có hiệu quả, tạo sự phát triển mạnh mẽ trong 5 năm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *