Công an huyện Vũng Liêm vừa tổ chức Hội thi kiểm tra chất lượng Công an phụ trách xã về an ninh ninh trật tự năm 2009. Tham dự hội thi lần nầy có gần 20 thí sinh là lực lượng được phân công phụ trách an ninh tại địa bàn các xã, thị trấn.

Hình thức của Hội thi là mỗi thí sinh thực hiện 3 phần gồm kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực tế và kiểm tra đánh giá phẩm chất.

Nội dung các phần thi xoay quanh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các mặt công tác tại địa bàn phụ trách về an ninh trật tự, kiểm tra các loại sổ ghi về chương trình, kết quả công tác và kiểm tra về đánh giá của lãnh đạo địa phương phụ trách về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng trong việc giữ mối quan hệ với các ngành đoàn thể tại địa phương.

Đây là Hội thi định kỳ, được tổ chức 3 năm/lần, nhằm làm cơ sở cho việc định hướng trong công tác bồi dưỡng, bổ sung xây dựng lực lượng Công an phụ trách xã ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hữu Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *