Là vùng căn cứ kháng chiến, xuất phát điểm là huyện thuần nông nhưng với quyết tâm của toàn thể hệ thống chính trị cùng sự chung sức đồng lòng của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Bình đã có sự tập trung đầu tư mang tính đồng bộ. Hạ tầng phát triển, thiết chế văn hóa nâng cao, y tế, giáo dục có những bước chuyển tích cực chính là nền tảng để Tam Bình vươn lên, khẳng định mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023 này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *