Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về Đảng, Người khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng, như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thực hiện di chúc của Bác, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nói chung, huyện Tam Bình nói riêng luôn quan tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *