Huyện Tam Bình là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống – đây là yếu tố quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội địa phương, nhất là giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Vì vậy, mục tiêu trong thời gian tới huyện tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, qua đó nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *