Nền nông nghiệp bền vững, sinh thái, đa giá trị là chiến lược phát triển của ngành trong tương lai. Đó là nền nông nghiệp khai thác năng suất, lợi nhuận trên nền tảng canh tác thuận theo tự nhiên, ít sử dụng hóa chất bảo vệ môi trường sống. Thực tiễn phát triển nông nghiệp hiện nay cho chúng ta tin rằng, ở góc độ nào đó, mục tiêu này đang dần được hiện thực hóa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *