Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong trường hợp có tai nạn lao động xảy ra hoặc người lao động bị bệnh nghề nghiệp, pháp luật hiện hành đã có những quy định rất cụ thể về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp này. Trong đó, có việc bồi thường và thực hiện trợ cấp theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *