Bảo hiểm tai nạn lao động là loại hình bảo hiểm các rủi ro tai nạn trong quá trình lao động, sản xuất của người lao động nhằm chi trả cho các khoản chi phí y tế điều trị chấn thương thân thể. Thời gian qua, chính sách này ở tỉnh Vĩnh Long đã được quan tâm thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực thì những quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc chưa được quan tâm đúng mức, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ việc thực hiện bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp để người lao động có đầy đủ các quyền lợi và đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia sản xuất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *