Bộ luật Lao động là một trong những văn bản Luật có vị trí quan trọng trong hệ thống Pháp luật Việt Nam, bao gồm những chế định, điều chỉnh các quan hệ về lao động và các quan hệ có liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đây cũng là cơ sở quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *