Sau khi tái lập vào năm 1992, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm, tập trung thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống người dân. 30 năm qua, Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế – xã hội quan trọng, đặc biệt là sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển bền vững…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *