Chuyển dịch xanh là yêu cầu tất yếu và cấp thiết để chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh hóa và bền vững. Nhiều quốc gia phát triển đã đặt ra các yêu cầu về tiêu chuẩn xanh đối với sản phẩm hàng hóa. Một trong những thước đo quan trọng là giảm lượng khí thải gây ô nhiễm ra môi trường thông qua việc kiểm đếm và quy đổi thành “Tín chỉ Các-bon”. Trên thế giới cũng đã hình thành thị trường mua bán các loại “Tín chỉ Các-bon” nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch xanh, hướng đến phát triển kinh tế trung hòa các-bon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *