Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ 23 đến 26 tháng 9 năm 2020. Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Đại hội đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường và tổ chức. Với phương châm “Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đã chỉ rõ, đứng trước những thách thức mới hiện nay, vấn đề phát triển phải gắn với các yếu tố bền vững. Điều đó được thể hiện rõ ở các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời sẽ được cụ thể hóa ở từng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *