Sau thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Long Hội đã đạt 19/19 tiêu chí, kinh tế xã hội của xã có bước phát triển đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng,đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *