Nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *