Thời gian qua, với sự đầu tư, hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng với sự đồng thuận cao của người dân trong việc tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí về văn minh đô thị. Trong đó, phường Trường An là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hoá nhanh, và phong trào xây dựng phường văn minh đô thị đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *