Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được bố cục gồm 13 Chương, 195 Điều, cơ bản kế thừa các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, có điều chỉnh một số nội dung như sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ, sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng luật hóa các quy định mang tính nguyên tắc áp dụng chung cho các ngân hàng chính sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *