Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung đi sâu, phân tích, làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *