Với chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Vũng Liêm đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng chất tiêu chí lao động có việc làm một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần đáng kể vào công tác nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *