3 chương trình đào tạo đại học đạt kiểm định gồm: Công nghệ sinh học- tỷ lệ tiêu chí đạt yêu cầu là 84%; Công nghệ thực phẩm 85%; Thú Y 86% và 1 chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện với tỷ lệ tiêu chí đạt yêu cầu là 84%. Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học gồm 50 tiêu chí, quy định nhiều nội dung về chuẩn đầu ra, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; đánh giá kết quả học tập của người học; hoạt động hỗ trợ người học; cơ sở vật chất, trang thiết bị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *