Thực hiện chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động có cách làm mới, sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *