Cùng với các tầng lớp nhân dân trên cả nước đang hướng về Đại hội XIII của Đảng, những ngày qua các đại biểu thuộc các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Trong đó, vấn đề đại biểu quan tâm là việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược của đất nước trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *