Vận tải hành khách nội tỉnh bằng xe buýt, taxi, xe hợp đồng, tuyến cố định được hoạt động với 100% công suất và tần suất, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Thực hiện khai báo y tế điện tử. Đường thủy tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách cho đến khi có thông báo mới. Các bến đò, bến khách ngang sông được hoạt động vận tải hàng hóa nhưng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *