Để có được nền hòa bình cho Tổ quốc, quyền độc lập cho nhân dân hôm nay, hàng triệu đồng bào đã anh dũng hy sinh, rất nhiều gia đình đã chịu mất mát – những người vợ mất chồng, những người mẹ mất con. Cuộc đời những bà Mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành huyền thoại, là biểu tượng cho một thế hệ phụ nữ Việt Nam thời kháng chiến. Hình ảnh Mẹ đã đi vào văn học nghệ thuật một cách tự nhiên, dung dị mà thật lớn lao…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *