Hiện nay nhiều địa phương đang phát triển các mô hình nông nghiệp tích hợp đa giá trị, đa cây đa con trên đơn vị diện tích. Bước đầu, những mô hình này cho kết quả khả quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *