Việc bảo đảm quyền con người luôn được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu, là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với cả nước, Vĩnh Long cũng luôn nỗ lực trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, bảo đảm lợi ích chính đáng cho công dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *