Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào Khmer, qua đó chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động để từ đó đề ra các giải pháp phòng, chống có hiệu quả là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *