Đại Hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Với phương châm: “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, phát triển”, Đại Hội đã xác định phương hướng phát triển KT – XH của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là huy động sức mạnh toàn dân, đổi mới mô hình tăng trưởng để đưa tỉnh nhà vươn lên tỉnh khá trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *