Ngày 18/9, ĐH thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước. Tham dự có TT Nguyễn Xuân Phúc và hơn 1.500 đại biểu, đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *