Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng;  Thực hiện Thông báo Kết luận số 159 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, từ 20/10/2020 các văn kiện của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội 13 của Đảng được công bố trên Báo Nhân Dân, trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều  báo, trang thông tin điện tử khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *