Mặc dù đã tích cực tuyên truyền vận động nhưng đến thời điểm này. tỷ lệ học sinh, sinh viên của  tỉnh Vĩnh Long tham gia bảo hiểm y tế không tăng mà còn có chiều hướng giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *