THVL1
THVL2
THVL3
THVL4
Radio
THVL2 TGT + TVS
THVL3 TGT + TVS
Thông báo
THVLi
Công văn
Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL1 1A1 6h05-6h25 Trong "Chào buổi sáng" 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000
THVL1 1A2 6h30 Trước "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) 3.600.000 4.500.000 5.400.000 6.800.000 9.000.000
THVL1 1A3 6h35-7h20 Giữa "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) 4.800.000 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000
THVL1 1A4 7h25 Hết "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) 4.800.000 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000
THVL1 1A5 7h30-7h50 Trong Chương trình thiếu nhi sáng 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL1 1A6 8h35 – 8h45 Trong Phim Sitcom 8h30 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
THVL1 1A6-1 8h55 - 9h Trước Giải trí/Gameshow 9h00 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
THVL1 1A7-1 9h05 – 9h30 Trong Giải trí/Gameshow 9h00 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000
THVL1 1A9-1 9h35 Sau Giải trí/Gameshow 9h00 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
THVL1 1A10-1 10h00 – 11h00 Giải trí sáng (T2-T7) 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL1 1A10-3 10h15-11h00 Giải trí sáng (CN) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
THVL1 1B1-T 11h10 Trước “Người Đưa Tin 24G” (trưa) 7.200.000 9.000.000 10.800.000 13.500.000 18.000.000
THVL1 1B1-G 11h15-11h20 Giữa “Người Đưa Tin 24G” (trưa) 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B1-H 11h25 Hết “Người Đưa Tin 24G” (trưa) 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B2 11h45-12h00 Hết "Phút Thư Giãn" 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B3 12h00 Trước Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B4 12h05 Sau HH Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B5 12h15 – 12h40 Giữa Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B6 12h50 Hết Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B7 12h55 Sau Phim trưa 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1B8 12h55-13h00 Trong "Sống khỏe mỗi ngày" (trừ CN) 8.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 20.000.000
THVL1 1B8-1 12h55 Giữa "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) 8.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 20.000.000
THVL1 1B8-2 13h00 Hết "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B9 13h05 Trước Phim 13h00 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B10 13h10-13h45 Trong Phim 13h00 9.600.000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1B11 13h50 Sau Phim 13h00 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
THVL1 1C1 14h00 Trước Phim 14h00 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
THVL1 1C2 14h05-14h40 Trong Phim 14h00 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
THVL1 1C3 14h45 Sau Phim 14h00 3.200.000 4.000.000 4.800.000 6.000.000 8.000.000
THVL1 1C4 15h00 Trước Phim 15h00 (T2-T6) 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL1 1C5 15h05-15h55 Trong Phim 15h00 (T2-T6) 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000
THVL1 1C6 16h00 Sau Phim 15h00 (T2-T6) 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL1 1C7 15h00 Trước chương trình Tọa đàm (CN) 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL1 1C8 15h45 Sau chương trình Tọa đàm (CN) 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL1 1C10 16h00 Trước Trực tiếp Xổ số (T6) 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
THVL1 1C11 16h40 Sau Trực tiếp xổ số (T6) 8.800.000 11.000.000 13.200.000 16.500.000 22.000.000
THVL1 1C12-1 16h45-16h50 Giữa "Bí Kíp Hạnh Phúc" (T2,T3,T6,T7) 12.000.000 15.000.000 18.000.000 22.500.000 30.000.000
THVL1 1C13-1 16h55 Hết "Bí Kíp Hạnh Phúc" (T2,T3,T6,T7) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C12-2 16h45-16h50 Giữa CT Nhân đạo xã hội – chiều (T4,T5) 12.000.000 15.000.000 18.000.000 22.500.000 30.000.000
THVL1 1C13-2 16h55 Hết CT Nhân đạo xã hội – chiều (T4,T5) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C12-4 16h45-16h50 Giữa Chuyện Cảnh Giác (CN) 12.000.000 15.000.000 18.000.000 22.500.000 30.000.000
THVL1 1C13-4 16h55 Hết Chuyện Cảnh Giác (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C17-1 17h00 Trước Phim Sitcom (T2-T6) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-1 17h05 - 17h15 Giữa Phim Sitcom (T2-T6) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-1 17h20 Hết Phim Sitcom (T2-T6) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C17-2 17h00 Trước "Bí Ẩn Song Sinh" (T7) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-2 17h05 - 17h15 Giữa "Bí Ẩn Song Sinh" (T7) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-2 17h20 Hết "Bí Ẩn Song Sinh" (T7) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C17-3 17h00 Trước "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-3 17h05 - 17h15 Giữa "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-3 17h20 Hết "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-4 17h30 – 17h32 Trong “Bóng Mát Tâm Hồn” (T2 - T6) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C18-5 17h35 Sau HH Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-5 17h45 - 18h15 Giữa Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C20-5 18h25 Hết Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C21-5 17h35 Sau HH Phim 17h30 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C19-6 17h45 - 18h15 Trong "Cùng Nhau Hái Lộc" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C21-6 18h30 Sau "Cùng Nhau Hái Lộc" (CN) 14.400.000 18.000.000 21.600.000 27.000.000 36.000.000
THVL1 1C22 Khoảng 18h50 Sau Thời sự Trong nước 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1C23 Khoảng 18h55 Sau Thời sự Nước ngoài 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1D1 "19h00 (T2-T7) 18h50 (CN)" Sau Thời sự THVL 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1D1-2 19h03-19h05 Trong "Thời Tiết Nông Vụ" 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1D1-3 19h07 Sau "Thời Tiết Nông Vụ" 9.600 .000 12.000.000 14.400.000 18.000.000 24.000.000
THVL1 1D2-2 19h10 Trước Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) 16.000.000 20.000.000 24.000.000 30.000.000 40.000.000
THVL1 1D3-2 19h15-19h35 Giữa Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) 24.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 60.000.000
THVL1 1D4-2 19h40 Hết Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) 24.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 60.000.000
THVL1 1D3-1 19h15-19h35 Giữa "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 24.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 60.000.000
THVL1 1D4-1 19h45 Hết "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 24.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 60.000.000
THVL1 1D2 19h15 Trước CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) 16.000.000 20.000.000 24.000.000 30.000.000 40.000.000
THVL1 1D3 19h20-19h35 Giữa CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) 18.000.000 22.500.000 27.000.000 33.800.000 45.000.000
THVL1 1D4 19h40 Hết CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) 18,000.000 22.500.000 27.000.000 33.800.000 45.000.000
THVL1 1D5-DK 19h40 – 19h45 Trong "Dr. Khỏe" 28.800.000 36.000.000 43.200.000 54.000.000 72.000.000
THVL1 1D5-3 19h45 - 19h50 Sau HH "Việt Nam Mến Yêu" (T7) 28.800.000 36.000.000 43.200.000 54.000.000 72.000.000
THVL1 1D5-4 19h50 - 19h55 Hết "Việt Nam Mến Yêu" (T7) 28.800.000 36.000.000 43.200.000 54.000.000 72.000.000
THVL1 1D5-5 Khoảng 19h50 – 20h00 Trong “Lời cảnh báo/Câu chuyện cuộc sống” (T2-T6) 32.000.000 40.000.000 48.000.000 60.000.000 80.000.000
THVL1 1D5-1 19h55 Trước Phim 20h00 (T2-T7) 36.000.000 45.000.000 54.000.000 67.500.000 90.000.000
THVL1 1D6-1 20h00 Sau HH Phim 20h00 (T2-T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D7-1 20h05-20h45 Giữa Phim 20h00 (T2-T7) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D8-1 20h50 Hết Phim 20h00 (T2-T7) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D5-2 19h45 Trước Cổ tích Việt Nam (CN) 32.000.000 40.000.000 48.000.000 60.000.000 80.000.000
THVL1 1D6-2 19h50 Sau HH Cổ tích Việt Nam (CN) 38.400.000 48.000.000 57.600.000 72.000.000 96.000.000
THVL1 1D7-2 19h55-20h10 Giữa Cổ tích Việt Nam (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D8-2 20h15 Hết Cổ tích Việt Nam (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D9-1 20h20 Trước "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D10-1 20h25 Sau HH "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D11-1 20h30-20h45 Giữa "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D12-1 20h50 Hết "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D12 20h55 Sau Phim 20h00/Vợ Tôi Là Số 1 Bán quảng cáo theo gói, không độc quyền
THVL1 1D13-LTS 20h55 Trước “Lô Tô Show – Phiên bản nghệ sĩ” (T2) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-LTS 21h10-21h50 Trong “Lô Tô Show – Phiên bản nghệ sĩ” (T2) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-LTS 21h55 Sau “Lô Tô Show – Phiên bản nghệ sĩ” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-VCCV 20h55 Trước “Vui Cười Cười Vui 2020” (T2) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-VCCV 21h10-21h50 Trong “Vui Cười Cười Vui 2020” (T2) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-VCCV 21h55 Sau “Vui Cười Cười Vui 2020” (T2) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-CDVN 20h55 Trước “Tuyệt Đỉnh Song Ca – Cặp Đôi Vàng Nhí” (T3) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-CDVN 21h10-21h50 Trong “Tuyệt Đỉnh Song Ca – Cặp Đôi Vàng Nhí” (T3) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-CDVN 21h55 Sau “Tuyệt Đỉnh Song Ca – Cặp Đôi Vàng Nhí” (T3) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-CSTT 20h55 Trước “Ca Sĩ Thần Tượng 2020” (T3) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-CSTT 21h10-21h50 Trong “Ca Sĩ Thần Tượng 2020” (T3) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-CSTT 21h55 Sau “Ca Sĩ Thần Tượng 2020” (T3) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-LHMH 20h55 Trước “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2020” (T4,T5) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-LHMH 21h10-21h50 Trong “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2020” (T4,T5) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-LHMH 21h55 Sau “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2020” (T4,T5) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-CDHH 20h55 Trước “Cặp Đôi Hài Hước 2020” (T4) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-CDHH 21h10-21h50 Trong “Cặp Đôi Hài Hước 2020” (T4) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-CDHH 21h55 Sau “Cặp Đôi Hài Hước 2020” (T4) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-HNTH 20h55 Trước “Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020” (T5) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-HNTH 21h10-21h50 Trong “Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020” (T5) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-HNTH 21h55 Sau “Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020” (T5) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-SLCB 20h55 Trước “Solo Cùng Bolero 2019” (T6) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-SLCB 21h10-21h50 Trong “Solo Cùng Bolero 2019” (T6) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-SLCB 21h55 Sau “Solo Cùng Bolero 2019” (T6) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-TBLR 20h55 Trước “Tình Bolero 2020” (T6) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-TBLR 21h10-21h50 Trong “Tình Bolero 2020” (T6) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-TBLR 21h55 Sau “Tình Bolero 2020” (T6) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-VBMT 20h55 Trước “Vang Bóng Một Thời” (T7) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-VBMT 21h10-21h50 Trong “Vang Bóng Một Thời” (T7) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-VBMT 21h55 Sau “Vang Bóng Một Thời” (T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-LVTL 20h55 Trước “Lò Võ Tiếu Lâm 2020” (T7) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-LVTL 21h10-21h50 Trong “Lò Võ Tiếu Lâm 2020” (T7) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-LVTL 21h55 Sau “Lò Võ Tiếu Lâm 2020” (T7) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-CNMY 20h55 Trước “9 người 10 ý” (CN) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-CNMY 21h10-21h50 Trong “9 người 10 ý” (CN) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-CNMY 21h55 Sau “9 người 10 ý” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-VXCT 20h55 Trước “Vui Xuân Cùng THVL 2020” (CN) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-VXCT 21h10-21h50 Trong “Vui Xuân Cùng THVL 2020” (CN) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-VXCT 21h55 Sau “Vui Xuân Cùng THVL 2020” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D13-DTAN 20h55 Trước “Đấu Trường Âm Nhạc – Nhí 2020” (CN) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D15-DTAN 21h10-21h50 Trong “Đấu Trường Âm Nhạc – Nhí 2020” (CN) 48.000.000 60.000.000 72.000.000 90.000.000 120.000.000
THVL1 1D17-DTAN 21h55 Sau “Đấu Trường Âm Nhạc – Nhí 2020” (CN) 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000
THVL1 1D18 22h05 Sau HH Phim 22h00 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1D19 22h10 - 22h20 Giữa Phim 22h00 12.800.000 16.000.000 19.200.000 24.000.000 32.000.000
THVL1 1D20 22h35 Sau Phim 22h00 4.800.000 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000
THVL1 1D21-TET 22h30 – 23h00 Trong Ca nhạc “Xuân Phương Nam” 22h30 4.800.000 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL2 2A1 05:45 - 06:00 Trước "Chào Buổi Sáng" 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A2 07:30 Sau "Người Đưa Tin 24G" (sáng) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A3 07:45 - 08:00 Trong Phim ngắn Việt Nam 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A4 08:55 - 09:00 Trước Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G1 09:10 - 10:30 Trong tập 1 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G2 09:10 - 10:30 Giữa hai tập Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G3 09:10 - 10:30 Trong tập 2 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A6 10:40 - 11:00 Sau Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A4-TET 9:25 - 9:30 Trước Phim 09h30 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G1-TET 9:45 - 10:30 Trong tập 1 Phim 09h30 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G2-TET 9:45 - 10:30 Giữa hai tập Phim 09h30 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A5-G3-TET 9:45 - 10:30 Trong tập 2 Phim 09h30 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A6-TET 10:40 - 11:00 Sau Phim 09h30 (T3,4,5,6,CN) 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL2 2A7 08:55 - 09:00 Trước Phim 09h00 (T7) 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.250.000 15.000.000
THVL2 2B4 13:55-14:00 Trước Phim 14h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B5 14:05-14:45 Trong Phim 14h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B6 14:45-14:50 Sau Phim 14h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B4-TET 14:25 - 14:30 Trước Phim 14h30 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B5-TET 14:35 - 14:50 Trong Phim 14h30 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B6-TET 14:55 - 15:00 Sau Phim 14h30 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B8 14:50 - 14:55 Trước Phim 15h00 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL2 2B9 15:10 - 15:45 Trong Phim 15h00 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL2 2B10 15:55 - 16:00 Sau Phim 15h00 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL2 2B11 16:20 - 16:50 Trong GT ngắn/Gameshow 16h30 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000
THVL2 2B13-G1 17:05 - 18:25 Giữa tập 1 Phim 17h00 Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2B13-G2 17:05 - 18:25 Hết "Người Đưa Tin 24G" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2B13-G3 17:05 - 18:25 Giữa tập 2 Phim 17h00 Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2B12 16h55 - 17h00 Trước Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B13-G1 17h05 - 18h20 Giữa tập 1 Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B13-G2 17h05 - 18h20 Giữa 2 tập Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B13-G3 17h05 - 18h20 Giữa tập 2 Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B14 18h25 - 18h30 Sau Phim 17h00 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2B15 18h35 - 18h45 Giữa "Người Đưa Tin 24G" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2B16 18h50 - 18h55 Hết "Người Đưa Tin 24G" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C1 19:45 - 19:50 Sau Thời sự THVN 1.600.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000
THVL2 2C2 20:05 - 20:45 Trong Phim Nước Ngoài 20h00 Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C3 21:05 - 21:45 Trong Phim Việt Nam 21h00 Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C4 22:05 - 23:45 Trong Sân khấu cải lương 22h00 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.500.000 4.000.000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL3 3A1 04:55 - 05:00 Trước Giải trí/Gameshow 05h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A2 05:05 - 06:40 Trong Giải trí/Gameshow 05h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A3 06:45 - 06:50 Sau Giải trí/Gameshow 05h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A4 06:55 - 07:00 Trước Phim 07h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A5 07:05 - 07:40 Trong Phim 07h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A6 07:45 - 07:50 Sau Phim 07h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A7 07:55 - 08:00 Trước Phim 08h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A8 08:05 - 08:40 Trong Phim 08h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A9 08:45 - 08:50 Sau Phim 08h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A10 08:55 - 09:00 Trước Phim 09h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A11 09:05 - 09:40 Trong Phim 09h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A12 09:45 - 09:50 Sau Phim 09h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A13 09:55 - 10:00 Trước Phim 10h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A14 10:05 - 10:40 Trong Phim 10h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3A15 10:45 - 10:50 Sau Phim 10h00 200.000 250.000 300.000 375.000 500.000
THVL3 3B1 10:55 - 11:00 Trước Phim 11h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B2 11:05 - 11:40 Trong Phim 11h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B3 11:45 - 11:50 Sau Phim 11h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B4 11:55 - 12:00 Trước Phim 12h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B5 12:05 - 12:40 Trong Phim 12h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B6 12:45 - 12:50 Sau Phim 12h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B7 12:55 - 13:00 Trước Phim 13h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B8 13:05 - 13:40 Trong Phim 13h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B9 13:45 - 13:50 Sau Phim 13h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B10 13:55 - 14:00 Trước Phim 14h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B11 14:05 - 14:40 Trong Phim 14h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B12 14:45 - 14:50 Sau Phim 14h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B13 14:55 - 15:00 Trước Phim 15h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B14 15:05 - 15:40 Trong Phim 15h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B15 15:45 - 15:50 Sau Phim 15h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B16 15:55 - 16:00 Trước Phim 16h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B17 16:05 - 16:40 Trong Phim 16h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B18 16:45 - 16:50 Sau Phim 16h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B19 16:55 - 17:00 Trước Giải trí/Gameshow 17h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B20 17:05 - 18:25 Trong Giải trí/Gameshow 17h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3B21 18:30- 18:35 Sau Giải trí/Gameshow 17h00 400.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000
THVL3 3C1 18:55 - 19:00 Trước Phim 19h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C2 19:05 - 19:40 Trong Phim 19h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C3 19:45 - 19:50 Sau Phim 19h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C4 19:55 - 20:00 Trước Phim 20h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C5 20:05 - 20:40 Trong Phim 20h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C6 20:45 - 20:50 Sau Phim 20h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C7 20:55 - 21:00 Trước Phim 21h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C8 21:05 - 21:40 Trong Phim 21h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C9 21:45 - 21:50 Sau Phim 21h00 1.200.000 1.500.000 1,800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C10 21:55 - 22:00 Trước Phim 22h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C11 22:05 - 22:40 Trong Phim 22h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
THVL3 3C12 22:45 - 22:50 Sau Phim 22h00 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.250.000 3.000.000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Quảng cáo (VNĐ) Thông báo (VNĐ)
30 giây 60 giây 30 giây 60 giây
Radio A1 5h00-5h15 Trong Chương trình Nông thôn - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A2 5h15-5h30 Trong Câu chuyện truyền thanh 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio A3 5h30-6h00 Trong "Chào buổi sáng" - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A4 6h00-7h00 Trong "Người đưa tin 24G" (sáng) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A5-1 7h00-8h00 Trong chương trình ca nhạc 7h00 (T2-T7) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A5-3 7h00-8h00 Trong chương trình ca nhạc 7h00 (CN) 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio A6 8h00-9h00 Trong "Những ước mơ xanh" (CN) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A7 8h30-9h30 Trong Tình khúc bolero (T2,7) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio A8 9h00-10h00 Trong Tọa đàm nông nghiệp/Tọa đàm sức khỏe (CN) 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio (Bạn nhà nông, Nhịp cầu y tế, …)
Radio A9 10h00-11h00 Trong chương trình ca nhạc 10h00 - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B1 11h00-12h00 Trong "Người đưa tin 24G" (trưa) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B2 12h00-12h45 Trong Ca cổ cải lương 12h00 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio B3 14h00-15h00 Trong Tư vấn Hôn nhân & Gia đình (T4) – TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B4 14h00-15h00 Trong Tư vấn Tâm lý học đường (T5) – TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B5 14h00-15h00 Trong Tư vấn Gia đình - Kỹ năng sống (T6) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B6 15h10-16h00 Trong Ca cổ - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B7 16h00/16h45 Trước/Sau Xổ số kiến thiết (T3,6,7) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio B8 16h00-17h00 Trong Ca nhạc chọn lọc (T2,4.5,CN) 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C1 17h00-18h00 Trong "Người đưa tin 24G" (chiều) - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio C2 18h00-18h45 Trong Quà tặng âm nhạc – TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio C3 18h45-19h00 Trong Kể chuyện & Âm nhạc tuổi thơ 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C4 19h00-20h00 Trong Chương trình Tư vấn - TT 1,000,000 2,000,000 750,000 1,500,000
Radio C5 20h00-21h30 Trong Sân khấu cải lương 20h00 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C6 21h30-22h30 Trong Giải trí/Gameshow 21h30 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C7 22h45-23h30 Trong Ca cổ 22h45 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio C8 23h30-24h00 Trong Đọc truyện đêm khuya 750,000 1,500,000 500,000 1,000,000
Radio D1 12h00/12h45 Trước/Sau Ca cổ cải lương 12h00 1.000.000đ/phút
Radio D2 16h00/16h45 Trước/Sau Trực tiếp XSKT (T3,6,7) 1.000.000đ/phút
Quảng cáo (VNĐ) Thông báo (VNĐ)
30 giây 60 giây 30 giây 60 giây

 

MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút) GHI CHÚ
TV Shopping Tự Giới Thiệu
2E1-T Trước “Chào buổi sáng” 05h45 – 06h00 500,000 1,000,000
2E2-S Sau “Người đưa tin 24G” (sáng) 07h30 – 07h35 500,000 1,000,000
2E3-S Sau Phim ngắn Việt Nam 08h20 – 08h40 500,000 1,000,000
2E4-T Trước Chương trình trực tiếp/Phim (Thứ 2) 09h10 – 09h20 500,000 1,000,000
2E4-S Sau Chương trình trực tiếp/Phim (Thứ 2) 10h45 – 10h55 500,000 1,000,000
2E5-T Trước Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 08h55 – 09h00 500,000 1,000,000
2E5-G1 Trong tập 1 Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 09h10 – 10h30 500,000 1,000,000
2E5-G2 Giữa hai tập Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN)
2E5-G3 Trong tập 2 Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN)
2E5-S Sau Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 10h40 – 11h00 500,000 1,000,000
2E4-T-TET Trước Chương trình trực tiếp/Phim (Thứ 2) 09h55 – 10h00 500,000 1,000,000 TB 05-K2/2020
ngày 24/01/2020 và từ 26/01/2020 đến 31/01/2020
2E4-S-TET Sau Chương trình trực tiếp/Phim (Thứ 2) 10h45 – 10h55 500,000 1,000,000
2E5-T-TET Trước Phim 09h30 (Thứ 3,4,5,6,CN) 09h25 – 09h30 500,000 1,000,000
2E5-G1-TET Trong tập 1 Phim 09h30 (Thứ 3,4,5,6,CN) 09h45 – 10h30 500,000 1,000,000
2E5-G2-TET Giữa hai tập Phim 09h30 (Thứ 3,4,5,6,CN) 500,000 1,000,000
2E5-G3-TET Trong tập 2 Phim 09h30 (Thứ 3,4,5,6,CN) 500,000 1,000,000
2E5-S-TET Sau Phim 09h30 (Thứ 3,4,5,6,CN) 10h40 – 11h00 500,000 1,000,000
2E6-T Trước Phim 09h00 (T7) 08h55 – 09h00 500,000 1,000,000
2E6-G Trong Phim 09h00 (T7) 09h15 – 09h55 500,000 1,000,000
2E6-S Sau Phim 09h00 (T7) 10h00 – 10h15 500,000 1,000,000
2E7-T Trước Phim 12h00 11h45- 12h00 500,000 1,000,000
2E7-G Trong Phim 12h00 12h15 – 12h40 1,200,000 2,400,000
2E8-T Trước Giải trí/Gameshow 13h00 12h50 – 13h00 800,000 1,600,000
2E8-G Trong Giải trí/Gameshow 13h00 13h05 – 13h45 1,200,000 2,400,000
2E8-S Sau Giải trí/Gameshow 13h00 13h45 – 13h50 800,000 1,600,000
2E9-T Trước Phim 14h00 13h55 – 14h00 800,000 1,600,000
2E9-G Trong Phim 14h00 14h05 – 14h45 1,200,000 2,400,000
2E9-S Sau Phim 14h00 14h45 – 14h50 800,000 1,600,000
2E9-T-TET Trước Phim 14h30 14h25 – 14h30 800,000 1,600,000 TB 05-K2/2020
ngày 24/01/2020 và từ 26/01/2020 đến 31/01/2020
2E9-G-TET Trong Phim 14h30 14h35 – 14h50 1,200,000 2,400,000
2E9-S-TET Sau Phim 14h30 14h55 – 15h00 800,000 1,600,000
2E10-T Trước Phim 15h00 14h50 – 14h55 500,000 1,000,000
2E10-G Trong Phim 15h00 15h10 – 15h45 1,000,000 2,000,000
2E10-S Sau Phim 15h00 15h55 – 16h00 500,000 1,000,000
2E11-T Trước Phim 17h00 16h50 – 17h00 800,000 1,600,000
2E11-G1 Giữa tập 1 Phim 17h00 17h15 – 18h15 1,200,000 2,400,000
2E11-G2 Giữa 2 tập Phim 17h00 1,200,000 2,400,000
2E11-G3 Giữa tập 2 Phim 17h00 1,200,000 2,400,000
2E11-S Sau Phim 17h00 18h20 – 18h30 1,200,000 2,400,000
2E14-T Trước Phim Nước Ngoài 20h00 19h55 – 20h00 1,200,000 2,400,000
2E15-T Trước Phim Việt Nam 21h00 20h55 – 21h00 1,200,000 2,400,000

 

* GHI CHÚ:
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.

– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.

– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.

* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bảng giá áp dụng từ 11/03/2019

 

STT MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
1 3E1-T Trước Giải trí/Gameshow 05h00 04:55 – 05:00 300,000 500,000
2 3E1-G Trong Giải trí/Gameshow 05h00 05:05 – 06:40 300,000 500,000
3 3E1-S Sau Giải trí/Gameshow 05h00 06:45 – 06:50 300,000 500,000
4 3E2-T Trước Phim 07h00 06:55 – 07:00 300,000 500,000
5 3E2-G Trong Phim 07h00 07:05 – 07:40 300,000 500,000
6 3E2-S Sau Phim 07h00 07:45 – 07:50 300,000 500,000
7 3E3-T Trước Phim 08h00 07:55 – 08:00 300,000 500,000
8 3E3-G Trong Phim 08h00 08:05 – 08:40 300,000 500,000
9 3E3-S Sau Phim 08h00 08:45 – 08:50 300,000 500,000
10 3E4-T Trước Phim 09h00 08:55 – 09:00 300,000 500,000
11 3E4-G Trong Phim 09h00 09:05 – 09:40 300,000 500,000
12 3E4-S Sau Phim 09h00 09:45 – 09:50 300,000 500,000
13 3E5-T Trước Phim 10h00 09:55 – 10:00 300,000 500,000
14 3E5-G Trong Phim 10h00 10:05 – 10:40 300,000 500,000
15 3E5-S Sau Phim 10h00 10:45 – 10:50 300,000 500,000
16 3E6-T Trước Phim 11h00 10:55 – 11:00 300,000 500,000
17 3E6-G Trong Phim 11h00 11:05 – 11:40 300,000 500,000
18 3E6-S Sau Phim 11h00 11:45 – 11:50 300,000 500,000
19 3E7-T Trước Phim 12h00 11:55 – 12:00 300,000 500,000
20 3E7-G Trong Phim 12h00 12:05 – 12:40 600,000 1,000,000
21 3E7-S Sau Phim 12h00 12:45 – 12:50 300,000 500,000
22 3E8-T Trước Phim 13h00 12:55 – 13:00 300,000 500,000
23 3E8-G Trong Phim 13h00 13:05 – 13:40 600,000 1,000,000
24 3E8-S Sau Phim 13h00 13:45 – 13:50 300,000 500,000
25 3E9-T Trước Phim 14h00 13:55 – 14:00 300,000 500,000
26 3E9-G Trong Phim 14h00 14:05 – 14:40 600,000 1,000,000
27 3E9-S Sau Phim 14h00 14:45 – 14:50 300,000 500,000
28 3E10-T Trước Phim 15h00 14:55 – 15:00 300,000 500,000
29 3E10-G Trong Phim 15h00 15:05 – 15:40 600,000 1,000,000
30 3E10-S Sau Phim 15h00 15:45 – 15:50 300,000 500,000
31 3E11-T Trước Phim 16h00 15:55 – 16:00 300,000 500,000
32 3E11-G Trong Phim 16h00 16:05 – 16:40 600,000 1,000,000
33 3E11-S Sau Phim 16h00 16:45 – 16:50 300,000 500,000
34 3E12-T Trước Giải trí/Gameshow 17h00 16:55 – 17:00 600,000 1,000,000
35 3E12-G Trong Giải trí/Gameshow 17h00 17:05 – 18:25 900,000 1,500,000
36 3E12-S Sau Giải trí/Gameshow 17h00 18:30 – 18:35 900,000 1,500,000
37 3E13-T Trước Phim 19h00 18:55 – 19:00 900,000 1,500,000
38 3E13-S Sau Phim 19h00 19:45 – 19:50 900,000 1,500,000
39 3E14-T Trước Phim 20h00 19:55 – 20:00 900,000 1,500,000
40 3E14-S Sau Phim 20h00 20:45 – 20:50 900,000 1,500,000
41 3E15-T Trước Phim 21h00 20:55 – 21:00 900,000 1,500,000
42 3E15-S Sau Phim 21h00 21:45 – 21:50 900,000 1,500,000
43 3E16-T Trước Phim 22h00 21:55 – 22:00 900,000 1,500,000
44 3E16-S Sau Phim 22h00 22:45 – 22:50 900,000 1,500,000

 

* GHI CHÚ:

– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.

– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.

– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.

Bảng giá này sẽ thay thế các Bảng giá và các thông báo giá đã ban hành trước đó.

*KÊNH THVL1: Áp dụng từ 01/01/2020
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm Thông báo Thời gian Đơn vị HCSN
trong tỉnh Vĩnh Long
Đơn vị HCSN
các tỉnh khác
Công ty, đơn vị khác
Sau “Người Đưa Tin 24G” (sáng) 07h30 2,500 7,500 10,000
Trong Giải trí/Gameshow 9h00 9h05 – 9h30 2,500 7,500 10,000
Sau phim 13h00 13h45 3,000 9,000 12,000
Trong phim 14h00 14h05 – 14h40 2,500 7,500 10,000
Sau Phim 14h00 14h45 – 15h00 2,000 7,000 9,000
Trong phim 15h00 (T2-T6) 15h05 – 15h55 2,500 7,500 10,000
Sau phim 15h00 (T2-T6) 16h00 1,000 3,000 4,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL1 có giá trị hiện hành.

 

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ 300.000đ/màn hình

 

Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT
*KÊNH THVL2: Áp dụng từ 01/01/2020
A. Chi phí phát sóng thông báo:
ĐVT: VNĐ/âm đọc
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Sau “Người Đưa Tin 24G” (sáng) 07h30 2,000 6,000 8,000
Trong phim ngắn VN 07h30 – 07h45 2,000 6,000 8,000
Trong Giải trí/ Gameshow 13h00 13h15 – 13h35 3,000 8,000 10,000
Sau Giải trí/ Gameshow 13h00 13h55 3,000 8,000 10,000
Trong phim 14h00 14h10 – 14h45 3,000 8,000 10,000
Sau phim 14h00 14h55 3,000 8,000 10,000
Trong phim 15h00 15h10 – 15h45 3,000 8,000 10,000
Sau phim 15h00 15h55 2,000 6,000 8,000
Trước Phim 17h00 16h55 2,000 6,000 8,000
Sau Thời sự THVN 19h45 3,000 8,000 10,000
Trước phim 20h00 19h55 3,000 8,000 10,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL2 có giá trị hiện hành.
B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình

 

Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

 

* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT HÌNH THỨC ĐƠN GIÁ (VND) KÍCH THƯỚC
CPM CPC

Trên website www.thvli.vn (Desktop)

1 Top Banner 22,000 3,300 970x250px
2 Middle/Bottom Banner 11,000 3,300 970x90px
3 Left/Right Player Banner 11,000 3,300 160x600px
4 PC Masthead 33,000 970x250px
5 iTVC (max 15s) 66,000
6 iTVC (max 30s) 71,500

Trên ứng dụng THVLi (App)

1 Top Banner 24,200 3,300 300x250px
2 Player Banner 16,500 3,300 320x50px
3 iTVC (max 15s) 66,000
4 iTVC (max 30s) 71,500

 

Ghi chú:
– iTVC mặc định người xem được bỏ qua quảng cáo (skip ad) sau 05 giây. Trường hợp chọn Non-skippable (không dừng TVC quảng cáo sau 5s): +11.000 VNĐ vào đơn giá.
– Các đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT.

 


THVL1

 

THVL2

 

THVL3

 

Phát thanh

 

Dịch vụ

 

Thông báo

 

THVLi

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 0270.3834577
Email : quangcao@thvl.vn