Đến năm 2020, Vĩnh Long đã chính thức trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và tiếp tục phấn đấu để luôn phát triển bền vững trong những giai đoạn tiếp theo… Để đạt được mục tiêu trở thành tỉnh khá, cũng như để thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững, Vĩnh Long luôn xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội, và huy động cả hệ thống chính trị cùng nhau vượt khó, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân… Trong đó, báo chí tỉnh nhà luôn được xem là một lực lượng quan trọng góp phần đắc lực vào công tác này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *