Tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban MTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát huy được vai trò với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *