Thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sở đã phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *