Để lựa chọn ra người ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp thì hội nghị Hiệp thương có vai trò rất quan trọng. Thông qua hội nghị hiệp thương, những người ứng cử sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng để chọn ra người đủ tiêu chuẩn, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia vào bộ máy quyền lực của nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *