Thực hiện Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị về “ Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đến nay tất cả 107 xã, phường, thị trấn của tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đánh giá của các huyện ủy-thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, kết quả quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tuyến xã, phường đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thời kỳ mới.

 

 Thực hiện Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị, đến nay Phường 8, thành phố Vĩnh Long đã quy hoạch xong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020. Cụ thể như : Quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ phường gồm : 35 đồng chí, quy hoạch Ban thường vụ đảng ủy phường gồm : 12 đồng chí. Đối với các chức danh như : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch- phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân, mỗi chức danh quy hoạch 3 đồng chí. Riêng đối với chức danh phó bí thư, quy hoạch 4 đồng chí, chức danh phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quy hoạch 6 đồng chí. Đây là những cán bộ trẻ có nhiều triển vọng.

 Ở xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã hoàn tất. Ban chấp hành đảng bộ xã được quy hoạch với 31 đồng chí. Trong đó có 93% cán bộ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trên 80% có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp, cao đẳng và đại học, trên 55% cán bộ có tuổi đời dưới 35. Ban thường vụ Đảng ủy xã được quy hoạch 10 đồng chí. Riêng các chức danh như : Bí thư-phó bí đảng ủy, Chủ tịch-phó chủ tịch hội đồng nhân dân, Chủ tịch-phó chủ tịch ủy nhân dân xã, mỗi chức danh quy hoạch 4 đồng chí. Đây là những cán bộ tiêu biểu cho đảng bộ xã về phẩm chất và năng lực.

 Theo đánh giá của lãnh đạo huyện ủy Tam Bình, số cấp ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 được quy hoạch với số lượng nhiều hơn từ 1,5 đến 2 lần so với số cấp ủy đương nhiệm. Mỗi chức danh quy hoạch từ 2 đến 3 đồng chí và mỗi đồng chí quy hoạch từ 2 đến 3 chức danh. Về tiêu chuẩn tất cả cán bộ quy hoạch đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Về trình độ chính trị có trên 50% đạt chuẩn. Về cơ cấu : Đa phần tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ đạt 80% so với quy định.

 Không chỉ có huyện Tam Bình mà đến cuối tháng 8 này, tất cả 8 huyện-thành phố của tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tuyến cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đội ngũ cán bộ được quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng quy định. Những cán bộ được quy hoạch đều có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Riêng về độ tuổi : Đối với số cán bộ đương nhiệm, quy hoạch các đồng chí có đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ. Còn đối số cán bộ lần đầu tham gia cấp ủy, quy hoạch các đồng chí có đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên.

 

 Tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, phường, thị trấn của tỉnh được quy hoạch có năng lực thực tiễn, thể hiện ở kết quả và hiệu quả công việc, có tinh thần chủ động sáng tạo, có mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao, có khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng, có năng lực tổ chức, điều hành thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. 

 Đánh giá đúng cán bộ, là một trong các nguyên nhân làm cho công tác quy hoạch cán bộ ở nhiều địa phương đạt được yêu cầu. Trong đánh giá cán bộ, tất cả các địa phương đều lấy sự tín nhiệm của đảng viên và của quần chúng nhân dân làm thước đo chủ yếu, lấy hiệu quả thực tế công tác làm thước đo quan trọng. Bởi uy tín và hiệu quả công tác, là thước đo của phẩm chất và năng lực.

Nhìn chung, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tuyến cơ sở được thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm, nội dung và phương pháp, dựa trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ và phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương. Quá trình quy hoạch bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai. Kết quả quy hoạch đã thể hiện được phương châm “ động”“mở”. Một chức danh quy hoạch nhiều cán bộ và một cán bộ quy hoạch vào nhiều chức danh. Qua đó cho thấy, các xã –phường-thị trấn đã tạo được nguồn cán bộ dồi dào đáp ứng được nhiều phương án nhân sự khác nhau.

 Có thể nói, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tuyến cơ sở được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và dân chủ. Qua đó đã giúp các địa phương lựa chọn được những cán bộ hội đủ các tiêu chuẩn về chính trị về phẩm chất và năng lực. Trong quá trình quy hoạch, các địa phương có rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, là những cán bộ trẻ có triển vọng.

 Bên cạnh kết quả đạt được, thực tế cho thấy công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các xã, phường, thị trấn trong thời gian cũng còn không ít hạn chế. Tỷ lệ cán bộ nữ nhìn chung còn thấp so với quy định. Số cán bộ chưa qua đào tạo còn nhiều. Một số xã quy hoạch cán bộ có tuổi đời bình quân vẫn còn cao.

 Xã, phường, thị trấn là cấp cơ sở gần dân, sát dân nhất. Chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ ở đây quyết định hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyến cơ sở sao cho đồng bộ về cơ cấu, đủ số lượng, có đủ phẩm chất năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng.

 Mục đích của quy hoạch cán bộ là tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển va sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Tỉnh Vĩnh Long đang cố gắng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, phường, thị trấn đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, trước mắt là đáp ứng yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ 2015-2020./.

Trần Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *