Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng NTM để người dân có điều kiện tham gia giao lưu sinh hoạt văn hóa tinh thần là nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *