Sống “Tốt đời đẹp đạo”, “Ðồng hành cùng dân tộc” là truyền thống, là mục tiêu chung của các tôn giáo ở Vĩnh Long, trong đó có Công giáo. Đây cũng là cơ sở để củng cố và tăng cường đoàn kết đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, tỉnh cũng có nhiều cách làm sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, qua đó tập hợp sức mạnh của bà con lương giáo để cùng nhau chung sức xây dựng và phát triển quê hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *