Với chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết hợp thực hiện an sinh xã hội, những năm qua các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện một số giải pháp giảm nghèo một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *