Phong trào khởi nghiệp lan rộng khắp các địa phương đã góp phần khơi gợi tinh thần doanh chủ, tự thân lập nghiệp của lực lượng thanh niên nông thôn, từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các chương trình, chính sách được triển khai hàng năm cũng sẽ tạo điều kiện để phát huy tư duy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành mô hình khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *