Tài nguyên bản địa là tài sản quý và cũng là nguồn cảm hứng để hình thành ý tưởng khởi nghiệp ở các địa phương. Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, để góp phần tạo ra giá trị mới cho sản vật quê nhà, là con đường lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, để thúc đẩy phát triển các mô hình khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, để ý tưởng khởi nghiệp trở nên khả thi và hiệu quả, cần có nhiều giải pháp, nhất là tư duy đổi mới sáng tạo của người khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *