Ngày 14 tháng 6 năm 2019 Luật Giáo dục năm 2019 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ 1 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Luật giáo dục năm 2019 sẽ thay thế cho Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Qua hơn 4 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, một số nội dung đã được thực thi trong thực tế và một số nội dung vẫn đang được chờ chính sách cụ thể và lộ trình thực hiện phù hợp. Tuy nhiên, trong đó có không ít nội dung quy định điều chỉnh, thay đổi về chính sách liên quan đến giáo viên rất được quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *