Công tác xúc tiến thương mại rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, quay vòng tài chính, đảm bảo sự phát triển liên tục của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp có sản phẩm tốt, mà thương mại kém sẽ gặp khó khăn. Do đó, không thể xem nhẹ công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt trong bối cảnh mới. Đồng thời xúc tiến thương mại rất cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp với sự tham vấn bởi các nhà chuyên môn thì mới đạt hiệu quả lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *