Ngày 10/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký ban hành quyết định Số: 240/QĐ-UBND về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ cấp độ 2 – nguy cơ trung bình xuống cấp độ 1 – nguy cơ thấp (bình thường mới). Thời gian áp dụng từ ngày 11/02/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *