Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng rà soát, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *