Trong năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tác động tích cực đến hành động của chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Theo đó, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *