Hơn nửa thế kỷ qua, ASEAN đã tiến một bước dài. Một ASEAN bao gồm 10 quốc gia thành viên đã đưa Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động. Ngày nay, một Cộng đồng ASEAN gắn kết chặt chẽ sẽ giúp ASEAN phát triển thành một đại gia đình với 650 triệu dân và tổng GDP đạt 3,2 ngàn tỷ USD, một cộng đồng hòa bình, ổn định và tự cường với các nền kinh tế năng động, bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *