Các đại biểu tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Đất đai, đồng thời chỉ rõ, đây là nội dung được người dân, xã hội mong đợi. Các đại biểu cũng đề nghị trong quá trình soạn thảo cần lưu ý, bảo đảm sự phù hợp, tương thích giữa Luật Đất đai và các luật có liên quan, thể chế hóa đầy đủ, cụ thể hơn các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 18 của Trung ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *